รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๒๙ - วัดเขาวงศ์
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 161 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตรีเนตรภูเขียวโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤตพลอาจคำมูลโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธงชัยหาวิรสโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัฐภูมิสมทองโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภูมินาคเอี่ยมโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิรักสัตย์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรภัทรใจคำโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตตินันท์หงษ์มากโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัชรากรนันทาโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกรินทร์อินโอ้โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพงษ์เต็มต้นโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐิติศักดิ์สมจิตร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพันทนันท์วงษ์มากโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอัฐพลพื้นบาตร์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชนาสิทธิ์ทิมทองโรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรัชญาสมมิตรโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายตะวันเหลาวงศ์โรงเรียนบ้านเขาด้วนวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรแพนลาโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธรรมรัตน์สีเนียมโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชวลิตรัชฏะวานิชย์โรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติชัยหอยอ่อนโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรกฤษณ์มิ่งพาโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทินภัทรศิริโยธาโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุชานาสะกาจโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีราทรกิ่งมะลิโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสณฉัตร์บัวระภาโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชญานนท์วงษ์ศิลป์โรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคุณภัทรสีด้วงโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูวิศเอี่ยมจำรัสโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรพรหมจันใดโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศักดาสอนสัตย์โรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกรณินทร์เกสรโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกรคำพะทาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติธัชกางจิตรโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชญานนท์บ่อทองโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนัชชาลาทองโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรอานันท์เมฆษาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธัญเทพเอี่ยมจำรัสโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัชรมนเงื้อมผาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภฤกษ์ปรางมะณีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุพงษ์สิงเคนโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกรกางจิตรโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณฐพงษ์ก้องกังวาลโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกันตินันท์สีเนียมโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชินดนัยลาทองโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐิติโชติมีนาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภศักร์ปรางมะณีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธาราธรณ์รักศรีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์อุเทนโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายยศพัฒน์พิมสอนโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี