รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๒๙ - วัดเขาวงศ์
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 161 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักกฤษณ์แก้วจันทร์โรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชูศักดิ์นามวิชัยโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัชรพลรุ่งชื่นโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุรเดชสุดทาโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวริสาไทยส่วยโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิริทิพย์วิศรีสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัยวัฒน์เงินเต็มโรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฏฐกานต์ลีลารักษ์โรงเรียนบ้านหนองประดู่วัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุชานาสะกาจโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีราทรกิ่งมะลิโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญาภาจันทรศิริโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอริสารักษาทรัพย์โรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิตตานันท์ไขกันหาโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสณฉัตร์บัวระภาโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชญานนท์วงษ์ศิลป์โรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติชัยหอยอ่อนโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรกฤษณ์มิ่งพาโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทินภัทรศิริโยธาโรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชวลิตรัชฏะวานิชย์โรงเรียนบ้านโนนหัวบึงวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเกียรติกุลคอนบุรีโรงเรียนวัดย่านรีวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไกรสิทธิ์คอนบุรีโรงเรียนวัดย่านรีวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรกานต์จุทะนันท์โรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรแพนลาโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธรรมรัตน์สีเนียมโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตรีเนตรภูเขียวโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธงชัยหาวิรสโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภูมินาคเอี่ยมโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรภัทรใจคำโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัชรากรนันทาโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริยาสะอาดเหลือโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัญญาแก้วประกอบโรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐิติศักดิ์สมจิตร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรบุญขาวโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนนทกรท้าวคำโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภัทรแก้วเอกโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทินภัทรอุตรีโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรัฐพลดอนสีดาโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปัญญาธรทองโบราณโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมีนชญาจุโดโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธาวินโสดาจันทร์โรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนัทธพงศ์หงษ์มังโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริสราพรสมบูรณ์โรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนาตยาอุตรีโรงเรียนบ้านซ่งวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณฐพงษ์ก้องกังวาลโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกันตินันท์สีเนียมโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชินดนัยลาทองโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐิติโชติมีนาโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภศักร์ปรางมะณีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธาราธรณ์รักศรีโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์อุเทนโรงเรียนบ้านหนองปรือวัดเขาวงศ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี