รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๘๐๒๕ - วัดสว่างอารมณ์
ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 86 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนิรมลชัยสงครามโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิกรเนาว์ศรีโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชุติกาญจน์สีโคตร์โรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจัณฑกานต์ถีระแก้วโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรุ่งระวีโพธิ์คุ้มโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐกานต์รักศรีโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศกลวรรณศิลสิบโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมัลลิกาวันบ้านผึ้งโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชชาภาแท่งหอมโรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเมษาโพธิ์คุ้มโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิพลหอมสนิทโรงเรียนบ้านไผ่วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิรประภาหอมเชยโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโยธินซุยสายโรงเรียนบ้านไผ่วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรณัสหัสเดชะโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายไทยแลนด์หวาดโรงเรียนบ้านไผ่วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอุษณีย์เกาะเพชรโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนธรณ์ชุ่มเย็นโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจิราพัชรบริรักษ์โรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรกนกสุระเสียงโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิรชยาสถาวรโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปุณยาวรรณไชยวงศ์โรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุธิมาลาโงนโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ปุริเกษมโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรภัทรผึ่งผายโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพิชญุตม์ประมาพันธ์โรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรชานนซ้ำคำโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเอื้อมพรจินดารัตน์โรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ฆ้องเดชโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐธิดาโจทย์พิมายโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐณิชาสิงห์ดีโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสิรัชญาทรัพย์หนุนโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลธิชานามเสนาโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๖นายณัชพลบุญดีโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๖นายสิทธิศักดิ์สิทธิเทศโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๖นางสาววิภาวีแหวนแก้วโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุชาดาลือชาโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอรวรรณสุวรรณรัตน์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศิริวรรณโททำโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอุทุมภรณ์แสนบรรเทิงโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๖นางสาววรดาอุปเกโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอภิญญาพิเคราะห์จิตรโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัญญารัตน์ไพศาลธรรมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจิณห์นิภารูปสมวงศ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนลินทิพย์เกตุทองโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษณะวิชาสารโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตตธรสอนกระโจมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชนะภูมิมีเชาวน์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเทิดทัยทับถมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนพนธ์ป๋าศาลาโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพสุธรปางเดิมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี