รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๘๐๒๕ - วัดสว่างอารมณ์
ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 952 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายซาจอหอโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพรพิพัฒน์ทองนุ่มโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
3อุดมศึกษาครูนางสาวสายวารินทร์ปุตตะโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายซาบูโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวิษณุคำมลโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
6อุดมศึกษาครูนายวุฒิชัยโยธานันท์โรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเด็กชายสุภนัยขันสาครโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกานต์ยุพนโสทะจันทร์โรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัชรพรเพ็ชตะกั่วโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฏฐวุฒิโสภีโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนภัสสรมงคลใหม่โรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรฆ้องขื่นโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายไชยะรักสละโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรัชชนนท์แป้นใหญ่โรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒นายไพฑูรย์หมุนแคะโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีระพัฒน์สุขกุลโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายมนัญชัยประเสริฐโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอดิเทพจันทร์ศิริโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจันทิมาแช่มชื่นโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธิดารัตน์ชมดงโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิตรานุชเหนาตีบโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๑นายณภัทรเจ๊กนามโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชลลดาชาโทโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัชพงษ์เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายไชยพศคำจันทร์โรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณปภาศรีทองโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิเงินเรียงโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปัณฑิตาโถนนอกโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธเนศนามตะโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพลอยประภัสสรศิลสิบโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิพาดาเมืองงิ้วรายโรงเรียนบ้านบุเสี้ยววัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอารยาแก้วสีโรงเรียนบ้านหนองโดนวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศ์ศิริศรีกองโรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๓นายฆนาการแสงเงินรอดโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจษฏาพรสำราญกิจโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายประภวิษณ์อ้วนโรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุกัญญาการะพฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณิชาภัทรดวงประเสริฐกุลโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีรภัทรนิลสนธิโรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๓นางสาวดุจกมลยี่สุ่นโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓นายธนพลกิจสาลีโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนพนธ์ขัติวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓นายเอกธนามะนาวนอกโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุทธิวัฒน์น้อยหัวหาดโรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสุจิตราหามนตรีโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอดิเทพไชยปัญญาโรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๓นางสาวชนาภามหาราชโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอดิเทพอุทุมพรโรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณัฐฑิญาภรณ์กันพ่วงโรงเรียนกบินทร์วิทยาวัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐวรรณชัยขรรค์โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)วัดสว่างอารมณ์คณะจังหวัดปราจีนบุรี