รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๘๐๒๔ - วัดพระยาทำ
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 520 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิทวัสอะโรคาโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓นางสาวธัญชนกสิงห์สนิทโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3อุดมศึกษาป.ตรีนางบุษกรเหลืองดำรงค์โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสรัลรัตน์พลไพโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุธาวัลย์ทูคำมีโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณัฐธิดาทิพย์รักษ์โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีระเดชศิริศรีโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓นายอธิชาวิชาดีโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒินูโกฏโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกิตติศักดิ์อัตกลับโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภควัฒน์จิตตรีพลโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวิราภรณ์อมกระโทกโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงบุญญณัฐทรัพย์ศรีโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฐิติพงศ์ดงบังโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัชพลเบ้าโชติโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจุฑามาศสุขล้ำโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชฎาพรอุตราชโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัชชานนท์นรจันทร์โรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงทิพย์ชนกโพธิ์ศรีโรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิพิมพ์เบ้าโชติโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ศรีวงษ์จันทร์โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์วัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุพรรษาธรรมวิจิตรโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๓นางสาวจุฑาทิพย์หล่อแหลมโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัตนาพรเพ็ชรจิตร์โรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๓นายพงษ์ศักดิ์ชื่นสีมาโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓นายสิทธิพรศรีมงคลโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธีรนัยสิงห์ท่าเมืองโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกลมลักษณ์ทัศนศรโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณัชชาบัวขาวโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวิทย์ป้อมสุวรรณโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๓นายจารุพัฒน์คำบลโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓นางสาววนัสนันท์แสงกรุงโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐณิชาสีเนียมโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรธิดาครั้งคำภาโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓นางสาวนันท์นภัสวงค์จำปาโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญาพรสาธุชนโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๓นางสาวพัชรีวรรณโคตะนนท์โรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานต์ธิดาเนติโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกัญญามาแสงโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกรกำนาดีโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓นายนิเวตปะโตพะยังโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๓นายปัญญพนต์สืบทิพย์โรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดียานาศรีจันทร์โรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณัฐธิดาด่านในโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยาภรณ์ปู่สุขโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๓นายสารินมาตราโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวันวิษาสอนบัวคามโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๓นางสาวภัทรวดีชัยแสนหาญโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายไรวินทร์ฟุ้งพิมายโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพัฒน์ย้อยดาโรงเรียนกบินทร์จริยาคมวัดพระยาทำคณะจังหวัดปราจีนบุรี