รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี ภาค ๑๒
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๘๐๒๑ - วัดทุ่งแฝก
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 204 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิราภัคแสสุขโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศธรชุมทรัพย์โรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแพรวาสีใสโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิวกรพลหนองหลวงโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรภาสมาวินโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐานิสรเจริญคงโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวิชญ์ด่านประจำโรงเรียนวัดโคกป่าแพงวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญญาภานพเทาโรงเรียนบ้านชำโสมวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐวิภาโภคาโรงเรียนบ้านชำโสมวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรวรรณจิตรปั้นโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพกรคานชัยภูมิโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรชนนอ้นไชยะโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนวลนาราสองพลโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิรภพคำมีโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายตรีทศตรีโกฎโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปารีณาน้อยอ่อนโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมันนี่ลมสายสีโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภควัฒน์พรพุฒิเมธโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอัยลดาจันทร์เกศโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลลิตาสงครามมาโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสราวุฒิศรีนวนโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนันธิยาธรรมโคตรโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชรพลโสภัณโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญยาณีชาติชำนิโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกานต์รุ่งเรืองโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐดนัยแก้วเต๋จ๊ะโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกรหวันทาโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศกรศรีสุนทรโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชวัลรัตน์โพธ์เกิดโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศรัณย์วิชญ์ลาเจริญโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูริสนธิศรีโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรผามั่นโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรภิมลนามคำมูลโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณพิชญาเกิดศิลป์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฐวีงามช่อชัยพฤกษ์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรัชญยวงษ์จันทราโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนบูรณ์ทองประไพโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมนัสนันท์แก้วพลโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฏฐกิตต์โยธะชัยโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเดชาวัตสุดสงวนโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐทิตาเอี่ยมประมูลโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภัสสรยิ่งยงค์โรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงษ์ณภัทรธ์กันกาโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวีณาบุตรเพชรโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภคินีศรีอุดมโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรดุลย์มาโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัญญภัทรสุขโสโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภัสสรมีรอดโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชาริสาคำตันโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิญญาปักกาโรโรงเรียนสายมิตรศึกษาวัดทุ่งแฝกคณะจังหวัดปราจีนบุรี