รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๗๑๔๕ - โรงเรียนกระเทียมวิทยา
ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 145 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวบุรีโปรยกลางโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกนกวรรณพรหมบุตรโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
3มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจิตรลดากว้างขวางโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
4มัธยมศึกษาม.๖นายเจษฎาคัมแก้วสุขโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
5มัธยมศึกษาม.๖นายชินภัทร์หินแปงโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชุดาพรศรีดาเลิศโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
7มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐพลศรีน้อยโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
8มัธยมศึกษาม.๖นายธีรพรเพราะแสนโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนภัสสรเที่ยงธรรมโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนิรชาแยงรัมย์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปภัสสราทวีสุขโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
12มัธยมศึกษาม.๖นายประทีปสันทาลุนัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปานิดาศรีดาเลิศโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
14มัธยมศึกษาม.๖นางสาวพรทิพย์เสาร์เมืองโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
15มัธยมศึกษาม.๖นายเพชรเจียรนัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
16มัธยมศึกษาม.๖นางสาวมุตทิตาบริบูรณ์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
17มัธยมศึกษาม.๖นายวรฤทธิ์สุขพินิจโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
18มัธยมศึกษาม.๖นางสาววิยะดาปราณีโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
19มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศรุตามูลทองโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
20มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศศิกานต์ใจเพียรโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
21มัธยมศึกษาม.๖นายศิลาดาทองโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
22มัธยมศึกษาม.๖นายสรรชัยแยงรัมย์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
23มัธยมศึกษาม.๖นายอภิเชษฐ์นาคสัมพันธุ์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
24มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอัญชิสาฉลาดเชี่ยวโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
25มัธยมศึกษาม.๖นายอัมรินทร์เดชฤทธิ์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
26มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกนกนาถสอดศรีจันทร์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
27มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกนิษฐาชื่นบานโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
28มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกุลนิดาแสงระบิลโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
29มัธยมศึกษาม.๕นายคมสันต์ประเสริฐรัมย์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
30มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจันทร์เพ็ญวีระขันคำโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
31มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจิตติมาแยงรัมย์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
32มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชนากานต์บุญวัฒโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
33มัธยมศึกษาม.๕นายชลสิทธิ์คงสาโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
34มัธยมศึกษาม.๕นายชินกฤตผลาผลโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
35มัธยมศึกษาม.๕นางสาวดวงฤดีมีสำโรงโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
36มัธยมศึกษาม.๕นายธนนนท์แดงดาโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
37มัธยมศึกษาม.๕นางสาวธนัชญาเกลียวเพียรโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
38มัธยมศึกษาม.๕นายธวัชชัยศาลางามโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
39มัธยมศึกษาม.๕นางสาวธันย์ชนกประดุจชนม์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
40มัธยมศึกษาม.๕นางสาวธารทิพย์โสรชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
41มัธยมศึกษาม.๕นางสาวธิดารัตน์เสาร์เมืองโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
42มัธยมศึกษาม.๕นายนลธชัยนวนจันทร์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
43มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปภัสสราเสกกล้าโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
44มัธยมศึกษาม.๕นางสาวประกายพันธุ์ไชย์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
45มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปวีณาบุญสวัสดิ์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
46มัธยมศึกษาม.๕นายพรเทพสุขสิทธิ์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
47มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพันธิตาจันทราสาโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
48มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพิมพ์ทองบริบูรณ์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
49มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพิมพ์นิภาคุมรอบโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
50มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพิมพ์พรมีเปี่ยมโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์