รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๗๑๔๕ - โรงเรียนกระเทียมวิทยา
ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 397 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนายฐานวัฒน์อัญภัทร์อริยกุลโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัญญารัตน์พุ่มมาลาโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
3อุดมศึกษาครูนางมณีกานต์ศาลางามโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
4มัธยมศึกษาม.๖นายคติพจน์ดวงเงินโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
5อุดมศึกษาครูนางสาวรัตยาภรณ์ปริยะสิทธิ์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจันทร์เพ็ญงามสงวนโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
7อุดมศึกษาครูนางสุภัตราอัญภัทร์อริยกุลโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
8มัธยมศึกษาม.๖นายจิตติพัฒน์จันผองโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
9มัธยมศึกษาม.๖นายจีรนัยมณีสดโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจุฑารัตน์สุขวิเศษโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณัฏฐธิดาคงทนโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
12มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐวุฒิคำแต่งโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
13มัธยมศึกษาม.๖นายเดชาวัตหงษ์สนิทโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
14มัธยมศึกษาม.๖นายทนงศักดิ์ปานสุขโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
15มัธยมศึกษาม.๖นายทรงสิทธิ์สิทธิสังข์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
16มัธยมศึกษาม.๖นายทวีรัตน์บุญมีโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
17มัธยมศึกษาม.๖นายพงษ์เทพพัฒนะผลโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
18มัธยมศึกษาม.๖นางสาวภัทราภรณ์ทองปลั่งโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
19มัธยมศึกษาม.๖นายเมธัสศรีชะอุ่มโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
20มัธยมศึกษาม.๖นายวทัญญูพวงเพชรโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
21มัธยมศึกษาม.๖นางสาววนิดาโคตยาโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
22มัธยมศึกษาม.๖นายศักดาชัยหนุนโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
23มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุนิสาสุขแสวงโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
24มัธยมศึกษาม.๖นายอดิศรสีลาทองโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
25มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอนันฑิตาวัยวัฒน์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
26มัธยมศึกษาม.๖นายอนิรุทรไสสรรณโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
27มัธยมศึกษาม.๖นายอภิชาติช่างไถโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
28มัธยมศึกษาม.๖นายอภิวัฒน์คงสาโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
29มัธยมศึกษาม.๖นางสาวอรวรรณบุญเต็มโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
30มัธยมศึกษาม.๖นางสาวออมสินบริสุทธิ์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
31มัธยมศึกษาม.๖นายอัศม์เดชศิลณรงค์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
32มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกันต์ธิดาสิมมาโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
33มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกัลยาสมคะเณย์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
34มัธยมศึกษาม.๕นายจักรพงษ์ฉุนกล้าโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
35มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจิราภาผ่าทองโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
36มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจิริยาสมสอาดโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
37มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชนนิกานต์ธรรมรักษ์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
38มัธยมศึกษาม.๕นายชนะภัยเครือแย้มโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
39มัธยมศึกษาม.๕นายชาครก้อนเพชรโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
40มัธยมศึกษาม.๕นายโชคทวีอุ่นสวัสดิ์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
41มัธยมศึกษาม.๕นายดนุสรณ์เชื่อมากโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
42มัธยมศึกษาม.๕นายธราวุธปรีผ่องโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
43มัธยมศึกษาม.๕นางสาวธันย์ชนกน่าชอบโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
44มัธยมศึกษาม.๕นายนครินทร์ศรีแก้วโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
45มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนฤมลบุญจิตรโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
46มัธยมศึกษาม.๕นายนัฐกานต์ก่อทองโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
47มัธยมศึกษาม.๕นายบุลินงามสงวนโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
48มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปภาวรินท์ผกาหวลโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
49มัธยมศึกษาม.๕นายประพันธ์ทองประชุมโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
50มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเปรมฤดีมาลีหวลโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์