รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๗๑๔๕ - โรงเรียนกระเทียมวิทยา
ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 209 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางกันธิมายวงแก้วโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
2มัธยมศึกษาม.๖นายกัปตันสารฤทธิ์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
3อุดมศึกษาครูนางสาวเก็จกัญญาจิตเสนโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
4มัธยมศึกษาม.๖นายจักรพรรณ์เจียสารัมย์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
5อุดมศึกษาครูนางสาวนฤวรรณวงแหวนโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธมลวรรณศรีดาเลิศโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
7อุดมศึกษาครูนางนิตยาเตยอ่อนโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
8มัธยมศึกษาม.๖นายภัทรพลสิงห์ยามโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
9อุดมศึกษาครูนางนิตยาพระงามโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
10มัธยมศึกษาม.๖นายเมธาช่วยปัดโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
11อุดมศึกษาครูนางรุ่งราพรเรืองจันทร์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
12มัธยมศึกษาม.๖นายวิเชียรเศษฐาโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
13อุดมศึกษาครูนายสมภพประดับสุขโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
14มัธยมศึกษาม.๖นายวิสุทธิ์มั่นหมายโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
15อุดมศึกษาครูนางสาวสุนิสาจันทร์สามารถโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
16มัธยมศึกษาม.๖นายวีรยุทธชัยชาญโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
17อุดมศึกษาครูนายอัมรินทร์จงหาญโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
18มัธยมศึกษาม.๕นายชาญศักดิ์ดวงตาโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
19มัธยมศึกษาม.๕นายณัฏฐชัยสมใจโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
20มัธยมศึกษาม.๕นายประเสริฐวงค์ละครโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
21มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพัชรินทร์เสาวคนธ์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
22มัธยมศึกษาม.๕นายภูษิตเจริญขำโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
23มัธยมศึกษาม.๕นางสาวรักษิณาสารฤทธิ์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
24มัธยมศึกษาม.๕นายวรัตถ์ศิริวัตรโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
25มัธยมศึกษาม.๕นายวีรวัฒน์เดือนเพ็งโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
26มัธยมศึกษาม.๕นายสิทธิพงศ์สมหงษ์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
27มัธยมศึกษาม.๕นายอนุพงศ์สมาทองโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
28มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอาทิตยาสุปิงรัตน์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
29มัธยมศึกษาม.๔นายกิตติมะลิวรรณโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
30มัธยมศึกษาม.๔นายกิตติกรสายบุตรโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
31มัธยมศึกษาม.๔นายชัยวัฒน์บุตรงามโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
32มัธยมศึกษาม.๔นายณัฎฐพงศ์พุ่มโพธิ์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
33มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฐชยายองทองโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
34มัธยมศึกษาม.๔นายณัฐวัตรสาแสงโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
35มัธยมศึกษาม.๔นายธรรมพรชิดรัมย์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
36มัธยมศึกษาม.๔นายปวริศใจเพียรโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
37มัธยมศึกษาม.๔นายพงศกรเครือศรีโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
38มัธยมศึกษาม.๔นายพชรพลดีรอบโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
39มัธยมศึกษาม.๔นายสุภชัยราศรีนวนโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
40มัธยมศึกษาม.๔นายอติวิชญ์แสวงมีโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
41มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอทิตยาดีรอบโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
42มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอารีรัตน์บุญจงโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกรวินท์เกษาโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเกรียงศักดิ์พรหมสุวรรณ์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเกสรแว่นดำโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชนกคำหาดโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชิติพัทธ์แก่นนอกโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณพลพัทธ์รุจิรตินันท์โรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงทอฝันเป็นสุขโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนัญญาขันตีมิตรโรงเรียนกระเทียมวิทยาวัดโพธิ์ศรีธารามคณะจังหวัดสุรินทร์