รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๗๑๔๔ - โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา
ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 79 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชินวัตรว่องไวโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชัญญานุชหมั่นรอบโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐนิชเสริมเหิมโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิภัชโคตสาโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตดาทองโรงเรียนบ้านถนนวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรยุทธบุญมามีโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัฐภูมิคลังจินดาโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรสินีฉุนกล้าโรงเรียนบ้านถนนวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสายฟ้าต่อดอกโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชริดาสาลีแจงโรงเรียนบ้านถนนวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกรวิชญ์บุญเจียมโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชชาภาหมายสมโรงเรียนบ้านถนนวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรายุทธแอะรัมย์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูตะวันจารัตน์โรงเรียนบ้านถนนวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนภาทิพย์บูรณะโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเมทินีชัยเวชการโรงเรียนบ้านถนนวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปาลิตาสนามโพธิ์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรังสิกานต์จารัตน์โรงเรียนบ้านถนนวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรพัฒน์สารฤทธิ์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรรณวรัตม์เชาวลักษ์โรงเรียนบ้านถนนวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรรเพชรจันทเขตต์โรงเรียนบ้านถนนวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายยศพลวงษ์จำปาโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสิริวรรณสนโสกโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุวงศ์พลณรงค์โรงเรียนบ้านถนนวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงทิฆัมพรบุญเศษโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกมลเทพแอมโนนโรงเรียนบ้านถนนวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายแทนคุณคล้ายสุบรรณ์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรกิตไทยสงค์โรงเรียนบ้านถนนวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธวัชชัยทองประโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศกรน้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านถนนวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธัชพลว่องไวโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเมธาสิทธิ์ทองคำโรงเรียนบ้านถนนวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภโวทัยมีเสมอโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงลักษมีสุปิงรัตน์โรงเรียนบ้านถนนวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวงศกรแก้วทุ่งมนต์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรเวชจารัตน์โรงเรียนบ้านถนนวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเสฏฐวุฒิฉุนกล้าโรงเรียนบ้านถนนวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภินันท์สายสุขโรงเรียนบ้านถนนวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงไอยรินนิติยะวงค์สาโรงเรียนบ้านถนนวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชยพลบุญจันทร์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐิติพลโชติยาโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฏฐกานต์แลเพลินโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐนันท์ศรีดางามโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดวงหทัยภาสุดาโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภสรน้อยถนอมโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรวิชญ์บูรณะโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรินทร์มาลัยทองโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกฤดาธิการกุสีโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกวลินบุตรพันธ์โรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชลธีมุมทองโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดสุรินทร์