รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๗๑๔๔ - โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา
ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 94 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญจนาเสาร์เมืองโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกมลชนกคำลือโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญารัตน์อยู่ดีรัมย์โรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจรูญวิทย์ศรีบุดดาโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรเมธจันทรโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนชัยสารนิมโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนศักดิ์สารนิมโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนกนันท์เกตุพิบูลย์โรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธีรภัทรนิ่มตงเสนะโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงโชติกาสิมมาโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปัณฑิตาขาวเครือโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลเอิบบุญโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเพชรลดาทองด้วงโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญญลักษณ์แก้มทองโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมนัสนันท์จันทจรโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญสุดากะทิศาสตร์โรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฤทัยชนกคำลือโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนมิดาจันประดับโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรรณษาจันทร์งอมโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิชาภัทรมาลัยโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศศิมลโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปุณยนุชสุขสงวนโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศศิวรรณโพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงษ์ศธรแยงรัมย์โรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสิริวัณลาภจิตรโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพชราภรณ์มาลางามโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุรศักดิ์พิมพ์นนท์โรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูมิพัฒน์นนท์เตโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอติชาตต้นโศกโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรณชัยเกษรนวลโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจรรยพรกลิ่นจันทร์โรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรพีพัฒน์เที่ยงทัศน์โรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนกวรรณมีลาภโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิกานต์ปานเพ็ชรโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงญาณภัทรมาลางามโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริรัตน์สระคำจันทร์โรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพรสัตตะนันท์โรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพัตตราหลักด่านโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายแทนคุณวรรณขามป้อมโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรญาตู้หงษาโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธณิดาสนโสกโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษฎาแก้มทองโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนภัทรภาสดาโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาลักษณ์คุมรอบโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปัญญวัฒน์จิรรัตนตรัยโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกศรินทร์ทัดมาลาโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไกรวิชญ์สางามโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภัทราวุธพิศเพ็งโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเมธาเอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจตุพรแป้นนางรองโรงเรียนบ้านโคกรัมย์วัดโคกรัมย์พัฒนาคณะจังหวัดสุรินทร์