รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๗๐๕๕ - โรงเรียนช้างบุญวิทยา
ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 59 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกัญจน์ลับโคกสูงโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
2มัธยมศึกษาม.๖นายกุลธรแสนดีโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญวรินสุขบรรเทิงโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
4มัธยมศึกษาม.๖นายเจมส์มี่ศรีเพชรโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
5มัธยมศึกษาม.๖นายวรินธรศรีวงษาโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชมพูนุชหอมหวลโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
7มัธยมศึกษาม.๕นางสาววรพรรณยี่รัมย์โรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณกรศาลางามโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
9มัธยมศึกษาม.๕นายวีรภัทรศาลางามโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศธรมะลิงามโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
11มัธยมศึกษาม.๕นายอนุกูลเอียนไธสงโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิสิฎฐ์พลบุราณโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
13มัธยมศึกษาม.๔นายพีรพงษ์พัฒนาเสวินโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุพงศ์เสาใสโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอิสริยาสุขทวีโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชาญชัยก้านอินทร์โรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิยดากาญจนพัตรโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกล้าภวิษย์คุ้มกลางโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภัทราภรณ์สุขสนิทโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงงามเนตรศาลางามโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวุฒิกานต์ศรีสุขโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชลกรเห็นงามโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุชานาถทรัพย์มากโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงดวงรัตน์ลุนสอนโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอำนาจทรัพย์มากโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปิยวัฒน์วงษ์วัฒนะโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรภัทรศาลางามโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัสกรยอดเงินโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิชชาภานาคโคตรโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเดชาวัตผ้าผิวดีโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทิมพลูเขียนนอกโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเพชราภรณ์เสนเกตุโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธิดาภรณ์ศิริสุขโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเพ็ญนภาแสวงดีโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปณิธานวงษ์ทองโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศิริวัฒน์วงษ์วัฒนะโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีระพงษ์เครือสุขโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเศรษฐพงศ์กำลังมากโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเพชรรัตน์สำราญใจโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุภเดชมังคะลาโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเพ็ญนภาดาทองโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเอกรินทร์ก้านอินทร์โรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภัทรธิดาดอกยี่สุ่นโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูริภัทรหมั่นเรียนโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวณิดาคำแสงโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวณิดาเสาวดีโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวิภาดาเสาวดีโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศิรินทราหอมหวลโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศิริประภาศาลางามโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุภัชญาชาญศรีโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์