รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๗๐๕๕ - โรงเรียนช้างบุญวิทยา
ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 86 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฎิยุทธ์มงคลชาติโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลธิชาใจกล้าโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
3อุดมศึกษาครูนางบุญน้อมใจกล้าโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายตะวันศาลางามโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
5อุดมศึกษาครูนางรวิวรรณพิมพ์พอกโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพงษ์เชิดชูโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงศธรศาลางามโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนิภาพรมาดีโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
9อุดมศึกษาครูนางอธิกาชาญศรีโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงศ์พิเชษฐ์บัวโสภาโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเจษฎาหอมหวลโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
12อุดมศึกษาครูนางดวงฤทัยแก้วใสโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
13อุดมศึกษาครูนางสาวรัญญาแท่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชลธิชาทรัพย์คงโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพิพัฒน์ศาลางามโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพุษฌาเทศธรรมโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณภัทรหมายเทียบโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
18อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวจินตนาสาสอนโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
19มัธยมศึกษาม.๓นายมงคลมะลิงามโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพลลับพะใสโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวัชรพลบุญปกโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิชภัทรมาดีโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเศรษฐพงษ์ศาลางามโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไตรภพเฉลิมรัมย์โรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัญญาณัฐบุญสอาดโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทรกล้าแข็งโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเจษฎากรศาลางามโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีระจิตรแสงแก้วโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฉัตรสุดายี่รัมย์โรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปานิตาจิตหาญโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชลันธรเต็มโคตรโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงษกรลับโคกสูงโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมชญาหาญชนะโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงบุษกรมุ่งหมายโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายประวิทย์แสนดีโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูริภัทรสุขทวีโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายยศวรรธน์สุขศรีโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมณิสราอาจเดชโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายยุทธนาลาดธัมมาโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมนธิชากงจักร์โรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายราเมศวร์ศาลางามโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรุ่งนภาวิไธสงโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศราวุฒิน้อยถนอมโรงเรียนบ้านหนองอีดำวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงลักษิกาสุขจิตรโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวัฒนาก้านอินทร์โรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวาสิฐีศรีหาวัตรโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสรารัตน์มาตเอี่ยมโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
48มัธยมศึกษาม.๒นายสิทธิพลศาลางามโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลพรยามดีโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกานต์ชัยมะลิงามโรงเรียนช้างบุญวิทยาวัดโพธิ์ทองคณะจังหวัดสุรินทร์