รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๗๐๑๕ - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 52 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเปรมฤดีลับมะณีโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกวรรณแท่นแก้วโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
3อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวณัฐธิกาไทยยิ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์วัดกลางคณะจังหวัดสุรินทร์
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเกวลินพินัยรัมย์โรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิวกรวงค์รอดโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
6อุดมศึกษาอื่นๆนางกาญจนาพรระหว่างบ้านวัดกลางวัดกลางคณะจังหวัดสุรินทร์
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงดวงพรสมโสมโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภวัฒน์วานวินโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
9อุดมศึกษาอื่นๆนายเขมกรอุส่าห์ดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนพงษ์ก้านอินทร์โรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพรรณษานิสัยรัมย์โรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
12อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวธัญญลักษณ์วราคำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิศรุตวงค์ภักดีโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
14อุดมศึกษาอื่นๆนายก้องธวัชจันทวงศ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธิญาดาบุญร่วมโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนัทธีสีตาลโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิดายุเผ่าสิทธิ์โรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
18อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวกัญญามาศภูมิรินทร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรทิพย์ฉายกล้าโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญละออทิพย์เกิดเหมาะโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
21อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวจันทกานต์ทองลายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรรษาบุญทันโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจุฬารักษ์สีดาโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
24อุดมศึกษาอื่นๆนายชาญชัยสุดใสดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
25อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวณัฐธินันท์เดชกุลรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรภพชามัดโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิกานต์เพชรศรีชาโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรรณวิศาชมดีโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสไบแก้วจันทร์ภิรมย์โรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
30อุดมศึกษาอื่นๆนายปริพลเอกลาภมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอภิสิทธิ์บุญเลื่อนโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
32อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวสุนันทาบัวแย้มมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเอกสิทธิ์เอกแสงโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
34อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวหนึ่งฤทัยเพียซ้ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงขวัญตาบุญจวบโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
36อุดมศึกษาอื่นๆนายอรรฆพรคงวงศ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคุณานนต์วานวินโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชัยวัฒน์สุทธิโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชาญณรงค์เอกแสงโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนภัสสรประยงค์หอมโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนันทิกานต์เจ็ดประโคนโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปฐมาวดีสุดตลอดโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภาลินีตื่นเต้นดีโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูวนาถสมในใจโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรชตะปักษีกุลโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงรติกรงามปลอดโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัชชานนท์ครอบแก้วโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ใบงามโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศุภัชญานวนิลโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุกัญญาเจ็ดประโคนโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์