รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๗๐๑๕ - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 114 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเกณิกาพริ้งเพราะโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษคฑาพลสมานทองโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
3อุดมศึกษาอื่นๆนายเอกรัตน์มาพะดุงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชาตรีถือวันโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเขมรินทร์คิดกล้าโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
6อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวกรวลัยจินดาศรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชูศักดิ์แสนสุขโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรทีปต์เปล่งแสงโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
9อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวจรรยาพรภูนุภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐกรณ์แสงขำโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพลบุญงามโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
12อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวธิติมาศิริเสริมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนากรรสดีโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรณกฤตบัวสายโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
15อุดมศึกษาอื่นๆนายธีรยุทธสิมัยนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายบุญญฤทธิ์ฟักแก้วโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศุภกรสุภสรณ์โรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
18อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวนิภาพรจำเริญเนาว์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายบุณยกรบุญทันโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุภกิจห่อทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
21อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวแนนพันธ์ขะวงษ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพชรโนรัมย์โรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเสาวลักษณ์พวงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
24อุดมศึกษาอื่นๆนายปิติพรนนทะพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรณชัยชิ้นเพชรโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญ์วราหล่อแหลมโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
27อุดมศึกษาอื่นๆนายโยธินสมานมิตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสิทธิศักดิ์เจ็ดประโคนโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุรพงษ์ชมดีโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
30อุดมศึกษาอื่นๆนายรัชพลเกษอินทร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอภิชิตขาวดีโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชพรง่อยจันทร์โรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
33อุดมศึกษาอื่นๆนางสาววรรณิภาอุตสาหะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชุติกาญจน์นะวะนิลโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกนกวรรณศิริปัญญาโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
36อุดมศึกษาอื่นๆนายภัทรพลชำนิยาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์วัดกลางคณะจังหวัดสุรินทร์
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนชาติบุญร่วมโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรชนกจวงจันทร์โรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
39อุดมศึกษาอื่นๆนายกิตติคุณด้วงสงค์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดใหม่ศรีมากทองคณะจังหวัดสุรินทร์
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรกานต์กาทองโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกรียงไกรประยงค์หอมโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
42อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวศิริพรสกุลสมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดใหม่ศรีมากทองคณะจังหวัดสุรินทร์
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรวัฒน์พิศลืมโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัชฤทธิ์ฟักแก้วโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
45อุดมศึกษาอื่นๆนายราชันสมบูรณ์การณ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดใหม่ศรีมากทองคณะจังหวัดสุรินทร์
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภานุวัฒน์เครื่องวิชาโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชูศักดิ์ดีสมโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
48อุดมศึกษาอื่นๆนายยุทธนาสมฤทธิ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดใหม่ศรีมากทองคณะจังหวัดสุรินทร์
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรพีพัฒน์ครวญดีโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงญาณิการอดภักดีโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์