รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๗๐๑๕ - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์

แสดง 1 ถึง 39 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัชนิดาควรกล้าโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภัทรพลบุญร่วมโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
3อุดมศึกษาอื่นๆนายอนุสรณ์จันทร์ภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกรณ์ดนัยยิ่งมีโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิไลลักษณ์มั่นยืนโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
6อุดมศึกษาอื่นๆนายฐิติพงษ์ไวเรียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรพรรดิ์จันทร์ภิรมย์โรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสมโชคหอมลำดวนโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
9อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวออมสินตุ้มทองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเหมรัตน์ดังก้องโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
11อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวหิรัญญาไสลสุขมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณรงค์ชัยจักรทองโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐปราณีจันทพรมโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษฎากันโสมโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
15อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวจีราวรรณวงศ์เจริญมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเบญญาภาปัญญาเปรียวโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกันติชาสุดตลอดโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
18อุดมศึกษาอื่นๆนางสาววิลาสินีผลบุญมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์วัดศาลาลอยคณะจังหวัดสุรินทร์
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกันติศาสุดตลอดโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปฏิพัทธิ์เจ็ดประโคนโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปนบุญสินสิทธิ์โรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวัฒน์เทียมลมโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุวรรณีริ้วแดงโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทร์สุขนูนโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทรานิษฐ์แก้วเรืองรมย์โรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวีรชัยนุเคราะห์กันโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนพนธ์ทองดาโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทรวงค์รอดโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทรวานวินโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปฏิญญานามเขตโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุชาดาบุญร่วมโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุชาดาเพ่งพิศโรงเรียนบ้านโคกกระเพอวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนะชัยการถือวันโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิพงษ์กาญจนะโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรธัสเสาชัยโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอารีรัตน์สุภากาดีโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรายุพุทธานุโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวีรวุฒิจินพละโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอิทธิพัทธ์ดีสมโรงเรียนบ้านตะตึงไถงวัดศรีรัตนารามคณะจังหวัดสุรินทร์