รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๖๐๓๙ - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๕นายชลสรทิพย์วงศ์โรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
2มัธยมศึกษาม.๕นางสาวณัชชาตัญศิริโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
3มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปานไพลินนารถสมบูรณ์โรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
4มัธยมศึกษาม.๕นายรัศมิ์พลเจริญพลโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤติพงศ์พ่วงสวาดโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญญาณัฐเค็งชัยภูมิโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชนัญญาสุนทรเพราะโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพลอยชมพูคูณรัตนศิริโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายก้องภพศรีชัยภูมิโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูริณัฐแจ้งเขว้าโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
11มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศิริญญามานุโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
12มัธยมศึกษาม.๖นายภาณุพงษ์พันธ์ชมพูโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ