รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดชัยภูมิ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๖๐๓๙ - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 62 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปิ่นประภาไพบูลย์โรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
2อุดมศึกษาครูนายเกียรติชัยทวีลาภโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
3มัธยมศึกษาม.๕นางสาวฐานิดาพร้อมพันธ์โรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
4อุดมศึกษาครูนางสาวดารุณีรอดเรืองรัตน์โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
5มัธยมศึกษาม.๕นายธนภัทรพรมชัยโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
6มัธยมศึกษาม.๕นางสาวพิฐชญาณ์กายแก้วโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
7มัธยมศึกษาม.๕นางสาวภัคติภรณ์บุญเกินโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
8มัธยมศึกษาม.๕นางสาวภัทรภรณ์คลังเงินโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
9มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพิมพ์มาดาขันชัยภูมิโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกนกพงศ์เสริมสิริสุขโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกฤติยาหล่อเรืองศิลป์โรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลิดาพรสมหาโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายไชยวัฒน์สังข์เจริญวัฒน์โรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐพรดิษฐจรโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายถาวรปลิวแสงโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนบดีเริ่มรักสกุลโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนทีกรปรมะโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพชรรัตน์หนูคาบแก้วโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพชรวิทย์พรหมวิชัยโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพัสกรสิงห์ทองโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพุฒิพรทองสุกนอกโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงฟาริดาย์สีวาทีโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวัชรากรอ่อนสุวรรณ์โรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศิรภัทรทองสกุลโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุธาทิวัสตั้งใจโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอันธิยาภัทรเตชะธนสารสมบัติโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอาริยาพัชรเตชะธนสารสมบัติโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอุดมโชคชัยประสิทธิ์โรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกรรวีทราบพรมราชโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐกฤตาแน่นอุดมโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐกฤตาหิรัญวรรณ์โรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพงค์โภคาโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนกฤตกฤษดาวิเศกศักดิ์โรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปภาวดีทาภักดีโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปวีรินทร์ฤทธิ์ขจรโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศศิรดาเพ็ญจันทร์โรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอชิรวัชณ์เตชะธนสารสมบัติโรงเรียนปัญจดีวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
38มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจุรารัตน์คุ้มโนนชัยโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
39มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเยาวลักษณ์พิเศษชีพโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
40มัธยมศึกษาม.๖นายศภุกรรัตตมณีโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
41มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกุลสตรีประจงดีโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
42มัธยมศึกษาม.๕นางสาวนิตญาฝาชัยภูมิโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
43มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอภิญญาโคราชแก้วโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
44มัธยมศึกษาม.๕นางสาวเสาวนีย์ทิพย์แสงโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
45มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจารุวรรณฝาชัยภูมิโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
46มัธยมศึกษาม.๕นางสาววันเพ็ญสองศรีโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
47มัธยมศึกษาม.๕นางสาวมลทการต์แสะโนนตาลโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
48มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปพิชญาเพ็งคุ่ยโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
49มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปิยะธิดาตาไธสงโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ
50มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปาลไหมจิตลิตโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคมวัดพญาแลคณะจังหวัดชัยภูมิ