รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๕๒๑๙ - วัดชุมพลมณีรัตน์
ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 120 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกชพรรอบคอบโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกฤตยาจรโพธิ์กลางโรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3อุดมศึกษาครูนางสาวจุฑาภรณ์แก้วเขียวงามโรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์)วัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติศักดิ์คชอินทร์โรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณฐกมลแก้รัมย์โรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6อุดมศึกษาครูนางนิราพรรณไชยภูมิโรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์)วัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชามญช์งามเชยโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปิยวัฒน์ผมทระโรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9อุดมศึกษาครูนางสุรีย์ดาทองโรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์)วัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยงยุทธตรวจมรรคาโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัชสราวรรณหนึ่งใจโรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรุณรัตน์ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภัทรวดีเยรัมย์โรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุชาดาบุญก้องโรงเรียนบ้านขามตาเบ้าวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสนสายนามสองชั้นโรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลวรรณงามกล้าโรงเรียนบ้านถนนวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุดารัตน์นาคงามโรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคริสโตเฟอร์พินเทอร์โรงเรียนบ้านถนนวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกรพินท์สัตถาพรโรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิราพัฒน์เถิงนอกโรงเรียนบ้านถนนวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐมนพูนสุดโรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทิพภวรรณเย็นประโคนโรงเรียนบ้านถนนวัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนรินทร์สุขสำราญโรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมธุสรสงัดรัมย์โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์วัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงบุษกรพึ่งสลุดโรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิรากานต์นิพันธ์รัมย์โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์วัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปณิดาฤกษ์ชัยโรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพรรณีสืบเพ็งโรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์วัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายประโมทย์นิจิตรโรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอดิเทพอุ่นใจดีโรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์วัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงศธรฤทธิ์จันดีโรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภัสรานิพันธ์รัมย์โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์วัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงษ์เทพฤทธิ์จันดีโรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอันธริกาเกิดสวัสดิ์โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์วัดชุมพลมณีรัตน์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภาณุพงศ์ปานน้ำใจโรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกฤติญาพรชะเอมรัตน์โรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรุ่งอรุณชูดีโรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกียรติกูลศรีภูมิชนโรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศักดิ์สกุลนิพรรัมย์โรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรายุสาธุพันธ์โรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอิงอรแถมเจริญโรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธันยชนกโพธิ์ชัยโรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนรินธรประพันธ์โรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงค์พิชวิกะรัมย์โรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกวีพัทธ์บาลรัมย์โรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรนภาดวงดาวพารัมย์โรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายโกสินทร์อุตขันธ์โรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัสวีวิจันทมุโรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรวัฒน์ยอดเครือโรงเรียนวัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทราภรณ์สาระโรงเรียนวัดหนองตะครองวัดบ้านหว้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์