รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๕๒๑๘ - วัดคันธารมย์
ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกชกรแสงทับทิมโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกุลธิดาใจชื่นโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงขวัญข้าวโสรักนิดโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฎฐธิดากองสุขโรงเรียนบ้านดอนยาววัดดอนยาวคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงดวงฤทัยชัยพูนโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงดวงสุนีย์พงษ์เกษมโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงดาราพรรณจวนสุขโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงถิรนันท์มิตรชัยชาญโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงทิภาพรเจียมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธิติกานต์หงษ์มณีโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนครินทร์สายน้อยโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนพรัตน์สุโขรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนัทธพรนุแรมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายบัณฑิตนุสิทธิ์รัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปวันพัสตร์นิสัยรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปาริฉัตรน่าพิมายโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัทธนันท์บุญรินทร์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิมประกายบุญครองโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิรดาบูรณพันธ์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวีรยานุสิทธิ์รัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศรัณย์พรนุสิทธิ์รัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสถิตาภรณ์นุศรรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุชาวดีคงชนะโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
24อุดมศึกษาอื่นๆนางสุดาทิพย์นะรารัมย์โรงเรียนบ้านเมืองไผ่วัดแจ้งเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุปราณีสุขเจริญโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอติเทพจงสู้โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์วัดคันธารมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์