รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๕๒๑๗ - วัดห้วยสำราญ
ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลนิตย์แสนกล้าโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงทิพวรรณสายบุตรโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลเนตรแสนกล้าโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนาภาจำปาทองโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนิลฤดีใยปางแก้วโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณตะวันเครื่องเทศโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพรรษกรแถวไชยภูมิโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐธิดาพินองรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมุทิตาแสนกล้าโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนะรัตน์ติมอนรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญลักษณ์แย้มงามโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรรณรัตน์ธรรมรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวิทยาใยแจ่มโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงหนึ่งฤทัยเกิมรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอนพัทย์พิศเพ่งโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอัมพิกาสามิภัตย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัลยพรชมสุขโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิไทยฤทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนฤนาถก้านอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภัควัตร์หาญเสมอโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภานุวัฒน์พาสวรรค์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายยอดชายก่อแก้วโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภกรศัตรูพินาศโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุรสาโพนรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุวัฒน์จันทินมาธรโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญาพัชรประเมินชัยโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชุฐิพงษ์ทะเนตรรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิสีสงครามโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธนภรณ์จำปาทองโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนวัฒน์รามบุตรดีโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีระพงษ์บรรดาดีโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนันธิชาคำก้อนโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปัญญานุชาญรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัทธนันท์สาพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัฐศาสตร์ทองจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศิววงศ์วรรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุนันทาเจริญสุขโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอภิชาติยาแก้วโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์