รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๒๑๗ - วัดห้วยสำราญ
ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 115 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงผ่องพรรณนุโยนรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรวิชญ์พะไลรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุวัฒน์เวชกรณ์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรัญญาปรากฎกล้าโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอชิตพลโมห้างหว้าโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอติพรเรียบร้อยโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจตุรภัทรอักษรโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจรัณชัยปรากฎกล้าโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรเมธคงเจริญโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณภัทรรักษ์มณีโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐธิฌาทาไสยโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญจิรานะรื่นรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรเดชประชาบริรักษ์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนาวีบานกระโทกโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาลิตางามทรัพย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศกรเถื่อนมั่นโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิริยะพงศ์เรืองโสภากุลโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวีรดาวงจันทร์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภัตรสรณ์บุญจันทร์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรินทร์อินหล่มโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนิรุจจันทินมาธรโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเอกระฟ้าบัวทองโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตตินันท์สูนขุนทดโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไกรวิชญ์หอมขจรโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงคณิตาคาดสนิทโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐาปกรณ์อินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปัณฑารีย์เติมสุขโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพรพิพัฒน์วันเลิศโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชราภรณ์พินิจรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมพ์นารีพิเลิศรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิยพัฒน์พะเนตรรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัควัตเจนถูกใจโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมีนาละไมทองโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศักดิ์สิทธิ์อะพรรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุชาดาประชาบริรักษ์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอคิราห์ชลภักดีโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอธิชายืนยงโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอธิชาอุ่นภูโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอินทิราสันมะโนโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัลยรัตน์หมายถูกโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรกฤชกล้าวิเศษโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชัชฎาภรณ์พินิจรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิติชญาก๋าอินตาโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณรงค์ศักดิ์ศรีจันอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพลจันทร์นวลโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญรดาพะนิรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทธ์โกยรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันทกานต์อุไรรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันทิดาดาทองโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันนิชาสายบุตรโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์