รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๒๑๗ - วัดห้วยสำราญ
ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 115 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรวิชญ์พะไลรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุวัฒน์เวชกรณ์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอชิตพลโมห้างหว้าโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจตุรภัทรอักษรโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจรัณชัยปรากฎกล้าโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรเมธคงเจริญโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณภัทรรักษ์มณีโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรเดชประชาบริรักษ์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนาวีบานกระโทกโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศกรเถื่อนมั่นโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิริยะพงศ์เรืองโสภากุลโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรินทร์อินหล่มโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนิรุจจันทินมาธรโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเอกระฟ้าบัวทองโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตตินันท์สูนขุนทดโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไกรวิชญ์หอมขจรโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐาปกรณ์อินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพรพิพัฒน์วันเลิศโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิยพัฒน์พะเนตรรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัควัตเจนถูกใจโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศักดิ์สิทธิ์อะพรรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรกฤชกล้าวิเศษโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณรงค์ศักดิ์ศรีจันอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพลจันทร์นวลโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทธ์โกยรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ดาทองโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรภัทรยินดีรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภานุวัฒน์รองสำลีโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภกฤตเกิมรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภณัฐเคนศรีโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุธิมนต์ถูกจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุรเดชเจริญสุขโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุชาเที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุวัฒน์สมสวยโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภวัฒน์ประดับศรีโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิพงษ์แก้วมณีโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุวิชาพนุมรัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอดิเทพพะวิ่งรัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชยพลทะรารัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐนันท์เจียมรัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรณัฐทองนำโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนครินทร์พารื่นรัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนทีเทวารัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพัฒน์โอคอนเนลล์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวุฒิภัทรทิมคล้ายโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุทธวีร์ทิสารัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกฤตทองนำโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสรณ์สิริดียิ่งโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสรศักดิ์ดียิ่งโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสัณหพจน์พิรานรัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์