รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๒๑๗ - วัดห้วยสำราญ
ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 115 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรกฤชกล้าวิเศษโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเบญญทิพย์กันภัยโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิติชญาก๋าอินตาโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรเมธคงเจริญโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงคณิตาคาดสนิทโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์คุณวงค์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาลิตางามทรัพย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพลจันทร์นวลโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนิรุจจันทินมาธรโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวนิดาจุฬารัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอคิราห์ชลภักดีโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันทิดาดาทองโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ดาทองโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสรณ์สิริดียิ่งโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสรศักดิ์ดียิ่งโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุธิมนต์ถูกจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชยุดาทองจันทร์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมนัสขวัญทองนำโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรณัฐทองนำโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกฤตทองนำโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชยพลทะรารัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐธิฌาทาไสยโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวุฒิภัทรทิมคล้ายโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจตุรภัทรทิมคล้ายโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลธิชาทิรายรัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุทธวีร์ทิสารัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวริศราทิสารัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญจิรานะรื่นรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐกิตติ์นิพันรัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพริมรตานิมินรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงผ่องพรรณนุโยนรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปริศตาน้ำคำโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนัญธิดาน้ำคำโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเอกระฟ้าบัวทองโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนาวีบานกระโทกโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภัตรสรณ์บุญจันทร์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรรณษาบุญมากโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรบุตรสอนโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรเดชประชาบริรักษ์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุชาดาประชาบริรักษ์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภวัฒน์ประดับศรีโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรัญญาปรากฎกล้าโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจรัณชัยปรากฎกล้าโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุวิชาพนุมรัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุวราพนุมรัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพลพรมตาโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิฌาดาพวงมาลาโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญรดาพะนิรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอดิเทพพะวิ่งรัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิยพัฒน์พะเนตรรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์