รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๒๑๗ - วัดห้วยสำราญ
ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 115 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัลยรัตน์หมายถูกโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติชัยอิงเอนุโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตตินันท์สูนขุนทดโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงคณิตาคาดสนิทโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจตุรภัทรอักษรโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจตุรภัทรทิมคล้ายโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจรัณชัยปรากฎกล้าโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรกฤชกล้าวิเศษโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรเมธคงเจริญโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนัญธิดาน้ำคำโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชยพลทะรารัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชยุดาทองจันทร์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลธิชาทิรายรัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชัชฎาภรณ์พินิจรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐาปกรณ์อินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิฌาดาพวงมาลาโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิติชญาก๋าอินตาโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณภัทรรักษ์มณีโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณรงค์ศักดิ์ศรีจันอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์คุณวงค์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐกิตติ์นิพันรัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐธิฌาทาไสยโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐนันท์เจียมรัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพลจันทร์นวลโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรบุตรสอนโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนายุทธสวัสดิ์รัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญจิรานะรื่นรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญรดาพะนิรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญสินีไพแก้วโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรณัฐทองนำโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทธ์โกยรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรเดชประชาบริรักษ์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนครินทร์พารื่นรัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนทีเทวารัมย์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันทกานต์อุไรรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันทิดาดาทองโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันนิชาสายบุตรโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนาตาชาไพรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนาวีบานกระโทกโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปริศตาน้ำคำโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปัณฑารีย์เติมสุขโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาลิตางามทรัพย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงผ่องพรรณนุโยนรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศกรเถื่อนมั่นโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ดาทองโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพรพิพัฒน์วันเลิศโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรรณษาบุญมากโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพริมรตานิมินรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชราภรณ์พินิจรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญนันท์เอ็นดูโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์