รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๒๑๗ - วัดห้วยสำราญ
ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 115 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัลยรัตน์หมายถูกโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรกฤชกล้าวิเศษโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชัชฎาภรณ์พินิจรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิติชญาก๋าอินตาโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณรงค์ศักดิ์ศรีจันอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพลจันทร์นวลโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญรดาพะนิรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทธ์โกยรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันทกานต์อุไรรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันทิดาดาทองโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันนิชาสายบุตรโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนาตาชาไพรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเบญญทิพย์กันภัยโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ดาทองโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพริมรตานิมินรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญนันท์เอ็นดูโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญาภัคหวังทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรภัทรยินดีรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเพชรรดาแสนรู้โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภานุวัฒน์รองสำลีโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมนัสขวัญทองนำโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิชญาพรเลากลางโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภกฤตเกิมรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภณัฐเคนศรีโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุธิมนต์ถูกจิตต์โรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุพรรณษาสีสงครามโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุรเดชเจริญสุขโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุชาเที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุวัฒน์สมสวยโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอัชราเฉลิมผลโรงเรียนบ้านห้วยสำราญวัดห้วยสำราญคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงผ่องพรรณนุโยนรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรวิชญ์พะไลรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุวัฒน์เวชกรณ์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรัญญาปรากฎกล้าโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอชิตพลโมห้างหว้าโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอติพรเรียบร้อยโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจตุรภัทรอักษรโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจรัณชัยปรากฎกล้าโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรเมธคงเจริญโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณภัทรรักษ์มณีโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐธิฌาทาไสยโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญจิรานะรื่นรัมย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรเดชประชาบริรักษ์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนาวีบานกระโทกโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาลิตางามทรัพย์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศกรเถื่อนมั่นโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิริยะพงศ์เรืองโสภากุลโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวีรดาวงจันทร์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภัตรสรณ์บุญจันทร์โรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรินทร์อินหล่มโรงเรียนบ้านกุดโคลนวัดกุดโคลนคณะจังหวัดบุรีรัมย์