รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๕๑๙๘ - วัดชัยศรี
ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 43 จาก 43 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปุณยนุชศรีหามายาโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤตภาสไคลศรีโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3อุดมศึกษาครูนางสาวกานดาทิพธรรมโนนดาโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิรัชญาโพธิราชโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกรวิชญ์ธรรมกัณหาโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
6อุดมศึกษาครูนางสาวทักษพรเเปลงไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนาธิปนาขมิ้นโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทินกรหนูไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
9อุดมศึกษาครูนางสุกัลยาณ์บัวเเก้วโรงเรียนวัดชัยสมพรวัดเทพประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐิตาภากลมไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11อุดมศึกษาครูนางสาวงามเนตรนวลไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนพัฒน์ลับไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเตชินต์โพธิบัติโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนากรศรีวิเศษโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
15อุดมศึกษาครูนางสาวบุญโฉมลมไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเทพสุธาสีหาบุราณโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอนุชาคงคุณโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรเกียงขวาโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเกียรติศักดิ์บทไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรทิพย์บอนสันเทียะโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคุณานนต์เรียบไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญาภาคำจันทร์วงค์โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจันทิมาบัวไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรุตม์คำแสนโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเจษฎาจันวันคะนองโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริวิมลกาดนอกโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนวัฒน์โนนไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิรวิทย์เรืองศิริโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพีรพัฒน์นวลไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิชัยปานไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเพชรไพลินเสาวลักษณานุกูลโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสิทธิชัยแลโสภาโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนราวิชน์นราหนองแวงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงผกาวดีรูไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรุ่งฤดีเปลื้องไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรพิชชาชุมแป้นโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรรณิดาแสนบรรดิษฐโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนคุณลืมไธสงโรงเรียนวัดชัยสมพรวัดเทพประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาริตาวรรณวิจิตรโรงเรียนวัดชัยสมพรวัดเทพประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวชิรวิทย์มะโนรมย์โรงเรียนวัดชัยสมพรวัดเทพประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฎฐณิชาเลไธสงโรงเรียนวัดชัยสมพรวัดเทพประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอชิรญานาคค้อนอกโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอาทิตยาอุ่นศิริวงศ์โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์