รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๕๑๙๘ - วัดชัยศรี
ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 76 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนพัทนอกไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชิษณุพงศ์บุตรไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3อุดมศึกษาครูนางสาวศิรินันท์เเสนสุขโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุ่งนภาพลจารย์โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5อุดมศึกษาครูนางสาวภรทิพาบุราณผายโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6มัธยมศึกษาม.๓นายสยามบทไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชุติกาญจน์อ้นไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอภิสิทธิ์ลิ้มไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
9อุดมศึกษาครูนางฉวีไปหนี้โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปวรปรัชญ์ศรีมหาพรหมโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11อุดมศึกษาครูนายนฤเบศร์กังขอนนอกโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอริษานาคค่อนอกโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรรณพัชรกัณหาโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14อุดมศึกษาครูนายนิยมไชยทิพย์โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงประไพพรรณนวลไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์เลไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17อุดมศึกษาครูนางสาวภาริณีสะภาโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวนิดาแซ่ลิ้มโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทชรินทร์บุตรศิริโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20อุดมศึกษาครูนางสาวศุภลักษณ์ยะปิ๋วโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรกานต์เปียไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22อุดมศึกษาครูนายสะอาดสร้อยคำโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภชินทร์ทันลาโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24อุดมศึกษาครูนางสาวอรุณรัตน์มะลิต้นโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐภัสสรยิ่งมีโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26อุดมศึกษาครูนางสาวอุมาวดีอัปมะทังโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภัทรคำแสนโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28อุดมศึกษาครูนางประภัสสรอาษานอกโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธิภากรปานทองโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธิวากรปานทองโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพชรชมภู่โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกียรติศักดิ์เบี้ยไธสงพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนะชัยนอกไธสงพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเดชพนต์นวลสีขาวพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนดลพวงยาวพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฏิภาณแสงอ่อนพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรเมศร์เจิมแหล่พอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญาพรตรีรัมย์พอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุพงศ์ลาภไธสงพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจษฎาพรพงษ์คะเชนทร์พอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัชรนันท์จันทร์โสดาพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายยศพัฒน์วรรณวิจิตรพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอิทธิพัทธ์บุญน้ำเพชรพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทรทรัพย์อุดมโรงเรียนวัดชัยสมพรวัดเทพประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรเดชแซ่อึ๊งโรงเรียนวัดชัยสมพรวัดเทพประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงแพรทองแยงไธสงโรงเรียนวัดชัยสมพรวัดเทพประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงลักคณาทองจุลละโรงเรียนวัดชัยสมพรวัดเทพประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัญญาเปไธสงโรงเรียนวัดชัยสมพรวัดเทพประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุชาวดีแรงไธสงโรงเรียนวัดชัยสมพรวัดเทพประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอินทร์วงศ์ปะการะโพธิ์โรงเรียนวัดชัยสมพรวัดเทพประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์