รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๑๙๘ - วัดชัยศรี
ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 86 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนายพิชัยบุตรงานโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญสุดาบินไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3อุดมศึกษาครูนายศุภศักดิ์พรมเจริญโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรวัตน์จวนสางโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5อุดมศึกษาครูนายพัชรพงศ์อินทรลักษณ์โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐิติกรบุญเกิดโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนโชติจรูญไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8อุดมศึกษาครูนายคมกริชเลไธสงพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรภัทรกลิ่นส่งโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10อุดมศึกษาครูนางสาวดาราวรรณฉิมราชพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปิติพัฒน์พิชัยสิทธิพรโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12อุดมศึกษาครูนางสาวศิริลักษณ์ปัญจะรักโรงเรียนวัดชัยสมพรวัดเทพประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมัชฌิมาโปร่งไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14อุดมศึกษาครูนายนัฒนพงศ์เมิดไธสงโรงเรียนวัดชัยสมพรวัดเทพประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมุจิราพาไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16อุดมศึกษาครูนางสาวิพิศมัยนกไธสงโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ)วัดธรรมประดิษฐ์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤตเมธแก้วอ่องโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติศักดิ์พลพันธ์โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจุฑารัตน์เปไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทศวรรษบำเพ็ญโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรโปยไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูมิรพีพลแสนโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงโยษิตาจ่าแท่นทะรังค์โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิชญาพรมูลเอกโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศศิมาเปรมไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิรคุณเหลาสาโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาวิศราผลไธสงพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรวัฒน์แสนชนะพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจษฎาสีภาพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชฎาพรโกมลศรีพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชวนากรแสงไพจิตต์พอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงษ์ชมภูราชพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนครินทร์สายสุวรรณพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบุญญฤทธิ์ล้วนกล้าพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชินพัฒน์บุญไชโยพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนบูรณ์สาดีพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธรรมธรผาบสิมมาพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรรณภัทรนามอาษาพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัฐภูมิสันทัดพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุทธิเกียรติปาสาเลาพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสิรินทราสีพาบุญพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอพิชญาศรีบุ่งง้าวพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษฎากรสันทัดพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกันต์กมลปุเลตังพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเขมิกาพลทองมากพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรัชญาบุญทาพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชลธิชาดาวกลางพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยฒนพิบูรณ์ไชยทองหมัดพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปฐมพงษ์เจิมแหล่พอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพรสวรรค์เรียบไธสงพอดีวิทยาวัดชัยศรีคณะจังหวัดบุรีรัมย์