รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๕๑๓๕ - โรงเรียนกระสังพิทยาคม
ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 1,319 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางกิ่งดาวพาจันทึกโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกนกอรอ่อนพฤกษ์ภูมิโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
3อุดมศึกษาครูนางสาวเกษแก้ววิเศษชาติโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกมลทิพย์ถิ่นอุบลโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
5อุดมศึกษาครูนายจตุพลบุญเบ้าโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกฤติพรกรอบทองโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
7อุดมศึกษาครูนางสาวจรรยวรรณจรัสจรูญฤทธิ์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
8มัธยมศึกษาม.๖นายกลวัชรชื่นตาโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
9อุดมศึกษาครูนางจิตราวะรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัญญาณัฐเหล่าแก้วโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
11อุดมศึกษาครูนายชัยพรพันธุ์ยุลาโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
12มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกัญญารัตน์ภูลายยาวโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
13อุดมศึกษาครูนายชิณพนธิ์ชมชื่นโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
14มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกันต์ฤทัยพงษ์พันธ์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๖นางสาวกันต์ฤทัยสาวสวนโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
16อุดมศึกษาครูนางสาวชุดาภาเชื้อแก้วโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
17อุดมศึกษาครูนางณัฐยาคำยิ่งโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
18มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติกรมณีนิลโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
19อุดมศึกษาครูนางสาวดริยาภรณ์แก้วผลึกโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
20มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติพงษ์ทาดางามโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
21อุดมศึกษาครูนายตฤนเปรียรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
22มัธยมศึกษาม.๖นางสาวขวัญฤทัยรักษาวงค์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
23อุดมศึกษาครูนายทศพลศรีสมโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
24มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเขมิกากล่าวสุขโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
25อุดมศึกษาครูนางทิพย์วิมลทะนวนรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
26มัธยมศึกษาม.๖นายจรัสร่าเริงยิ่งโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
27อุดมศึกษาครูนางธัญพรแซ่เทียนโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
28มัธยมศึกษาม.๖นายจิรวัฒน์ศรีทองราชโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
29อุดมศึกษาครูนายธีรวัฒน์สกุลวัฒนาชีพโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
30มัธยมศึกษาม.๖นางสาวจีรนันท์สุขประจำโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
31มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเจนจิราประจงโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
32อุดมศึกษาครูนายธีรศักดิ์น้อยอ่อนโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
33มัธยมศึกษาม.๖นางสาวเจนจิราอุตสาหรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
34อุดมศึกษาครูนางสาวนพวรรณศาลางามโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
35อุดมศึกษาครูนางสาวนพวรรณสอดทรัพย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
36มัธยมศึกษาม.๖นายเจนณรงค์เสริมสวัสดิ์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
37มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชญานิศเช่นรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
38อุดมศึกษาครูนายนราชินขจรเกียรติวัฒนาโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
39อุดมศึกษาครูนางสาวนิตยาวงษ์เมืองโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
40มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชนัฏากรคงคราญโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
41อุดมศึกษาครูนางบงกชฤกษ์นาวาโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
42มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชรินทาซ้อนกลิ่นโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
43อุดมศึกษาครูนางสาวปฐมเพริดพราวโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
44มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชลธิชาซ่อนกลิ่นโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
45อุดมศึกษาครูนายประยองดาราย้อยโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
46มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชลษาเกรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
47มัธยมศึกษาม.๖นายชัชชัยครบพรสิทธิ์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
48อุดมศึกษาครูนางปราณีประจันบาลโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
49มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชุติกาญจน์กกรัมย์โรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์
50อุดมศึกษาครูนางสาวปรานีตจินดาศรีโรงเรียนกระสังพิทยาคมวัดโนนเมืองไผ่คณะจังหวัดบุรีรัมย์