รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๕๐๖๕ - วัดบัวถนน
ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 152 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกลวัชรก่อแก้วโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกมลทิพย์การัมย์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกันต์ฤทัยสุขแสวงโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวินตราพักกระโทกโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกาญจนาสัตตารัมย์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายก้องภพหนูชิตโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลธิชาสุทธิมูลโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาพัชรเก็งรัมย์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงลักษณารีย์ยอดชรูดโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญจมาศนิลหุดโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวรรณิกายายิรัมย์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปรียาภัทรเจือจันทร์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิไลวรรณมินประมาณโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชรีคิดถูกโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุกัญญาภาสดาโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูผาชาติรัมย์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอธิพรฉัตรทันโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภิญญาดาทุมทองโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอนุสรณ์ทับแมลงโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสิริโสภาพรมชาติโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอารยาสุพันธรัตน์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุมิตรากิวรัมย์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรพนธ์บุญยงค์โรงเรียนบ้านตะครองใต้วัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเอกรินทร์กระแชรัมย์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจีรพัฒน์กางรัมย์โรงเรียนบ้านตะครองใต้วัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกนกวรรณนวนประโคนโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐฐิชาสาละโรงเรียนบ้านตะครองใต้วัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฑิตยาพรมชาติโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรเทพพรมทองโรงเรียนบ้านตะครองใต้วัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐดาพรมโสภาโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนรวีร์สายชุมดีโรงเรียนบ้านตะครองใต้วัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐธิดาหนูชิตโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปนัดดาสุขวิทย์โรงเรียนบ้านตะครองใต้วัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายถิรวัฒน์สุบินรัมย์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายมินธาดาสัตตารัมย์โรงเรียนบ้านตะครองใต้วัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนพยุทธสายชุมดีโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรวิชญ์ฉภูมิรัมย์โรงเรียนบ้านตะครองใต้วัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนิชาสุวินชัยโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอณัฐธิชาญสุขประเสริฐโรงเรียนบ้านตะครองใต้วัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปติณญาขันญานะโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวันรัตน์จรัญจิรไพศาลโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพรเพชรสัตตารัมย์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสิริมาศโตดประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิมพ์ชนกสัตตารัมย์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอลิษาสุนันท์โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกรผกาบุญยงค์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนัชชาผิวคำโรงเรียนวัดบ้านปราสาทวัดปราสาททองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกศิณีแซ่ลีโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐธิดาใจดีโรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปาริฉัตรสุรินทร์โรงเรียนบ้านบัวถนนวัดบัวถนนคณะจังหวัดบุรีรัมย์