รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๐๖๓ - โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 237 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงละอองทิพย์กระแสบัวโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภาณุกองสินโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธัญลักษณ์กองสินโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐพงษ์กิ่งแก้วโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5มัธยมศึกษาม.๖นายศิรสิทธิ์กุลสันเทียะโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชานนท์กู่ชัยภูมิโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงบัญฑิตากู่ชัยภูมิโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงโสภาก่อแก้วโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิภาวีคงมีโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิกันดาคงราศรีโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิภาดาคงราศรีโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัญญารัตน์คล่องจิตโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนิภาพรคล้ายสีโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพรพิพัฒน์คำเรืองโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสันติภาพคำแหงโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุณิสาคำโสภาโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอานนท์คิดกล้าโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิสราคิดกล้าโรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธิดารัตน์จงสูงโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงศกรจงสูงโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัญญารัตน์จงสูงโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัฐสุดาจงสูงโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพนาจงสู้โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิติชญาจริตรัมย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุวันดีจะเช่นรัมย์โรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุทาลินีจัดไทยโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงญาณันตร์จันทินมาธรณ์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรัญญาจันทินมาธรณ์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29มัธยมศึกษาม.๕นายพีรพัฒน์จันทุภาโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิระนันท์จินันทุยาโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรนภัสจุลเนตรโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32มัธยมศึกษาม.๔นายชัชวาลย์ฉลาดโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายไชยวัฒน์ชอระชาญโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภสินชะโลมรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธัญญดาชีพรมโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศักย์ศรณ์ชุมนุมชาติโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิยวรรณช่อมะลิโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวราภรณ์ดวงแก้วโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39มัธยมศึกษาม.๕นายธนะชัยดาทองโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงทิพยาภรณ์ติมอนรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัชพงศ์ตื่นเต้นดีโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธนัญชญาพรถอยกระโทกโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายฐิติวัฒน์ถามณีศรีโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวิวัฒน์ถามณีศรีโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญจวรรณถูกพันธ์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลลิตาถูกพันธ์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองวัดไผ่ก้านเหลืองคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิชาทรงศรีโรงเรียนบ้านเสม็ด 'สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร'วัดพรหมรัตนารามคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนัฏฐวัฒน์ทองดีโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภกรทองเกลี้ยงโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเสาวลักษณ์ทะนารัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมวัดชัยชุมแสงคณะจังหวัดบุรีรัมย์