รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๔๕๐๒๙ - วัดขุนก้อง
ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวบุษราคัมมาประจวบกศน.อำเภอนางรองวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกฤษติญาอุบลดิลกวงศ์โรงเรียนกมลลักษณ์วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาวีร์กมลชิตรโรงเรียนกมลลักษณ์วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4มัธยมศึกษาม.๖นายวีรพลพิมพ์กระโทกกศน.อำเภอนางรองวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณปภัสรอยู่สาโกโรงเรียนกมลลักษณ์วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกชกรศิริมงคลกศน.อำเภอนางรองวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐกฤตาเกษมสุขโรงเรียนกมลลักษณ์วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8มัธยมศึกษาม.๓นายจักรกฤษเข็มบุบผากศน.อำเภอนางรองวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอาทิตยาบัวจรกศน.อำเภอนางรองวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐชยาจันพะเนาโรงเรียนกมลลักษณ์วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนารีรัตน์ไชยสารโรงเรียนกมลลักษณ์วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปุณธิษาเทพภิรมย์โรงเรียนกมลลักษณ์วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรชนกโยธาศรีโรงเรียนกมลลักษณ์วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพ็ญพิชชาทองคำโรงเรียนกมลลักษณ์วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแพรไหมบุตรไทยโรงเรียนกมลลักษณ์วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวชิรญาณ์วงศ์แหล้โรงเรียนกมลลักษณ์วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรินทรศิริเมฆาโรงเรียนกมลลักษณ์วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรัลอู่วิเชียรโรงเรียนกมลลักษณ์วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์