รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๕๐๒๙ - วัดขุนก้อง
ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง บุรีรัมย์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 180 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยธวัชทะเรืองรัมย์โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
2อุดมศึกษาครูนางนิศารัตน์ปักเคทังกศน.อำเภอนางรองวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
3มัธยมศึกษาม.๖นายกฤษณะเสมากศน.อำเภอนางรองวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรเทพคงปัญญาโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
5อุดมศึกษาครูนายมนัสปักเคทังกศน.อำเภอนางรองวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
6มัธยมศึกษาม.๖นายโชติพงษ์สำรวจวงษ์กศน.อำเภอนางรองวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภชัยเงินไทยโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
8อุดมศึกษาครูนายวรงค์กตโพธิรักษ์กศน.อำเภอนางรองวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธัญญาวิชัยกูลกศน.อำเภอนางรองวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรวิศิษฏิ์บุญอารีย์โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
11มัธยมศึกษาม.๖นายธีรภัทรลาธุลีกศน.อำเภอนางรองวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุริยาแสงศิริโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
13มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนภาพรบุญประสาทกศน.อำเภอนางรองวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุรีพรวงค์จันทร์โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
15มัธยมศึกษาม.๖นางพิศมรนาคแกมกศน.อำเภอนางรองวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิราเมฆทิทาโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
17มัธยมศึกษาม.๖นางสาวยุวดีปวงศิริกศน.อำเภอนางรองวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงญาณภัทรพวงทองโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
19มัธยมศึกษาม.๖นายรชตะลิขิตจั้นทร์สกุลกศน.อำเภอนางรองวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงญาณิศาแสดรัมย์โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
21มัธยมศึกษาม.๖นายสุทรัชจุฬามณีกศน.อำเภอนางรองวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐณิชาสามเณรโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
23มัธยมศึกษาม.๖นายอภิชัยจำลองกุลกศน.อำเภอนางรองวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไตรภพลัทธิกุลโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
25มัธยมศึกษาม.๓นางคล้ายน้อยมณีกศน.อำเภอนางรองวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพัฒน์ประจงโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
27มัธยมศึกษาม.๓นายปรัตถกรแผนวิชิตกศน.อำเภอนางรองวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนพณัฐสงนางรองโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
29มัธยมศึกษาม.๓นางอารีรัตน์สนิทชัยกศน.อำเภอนางรองวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปวีณางอนตะคุโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพชรรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูรินทร์สิมมาโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเมษาขาวก้านเหลืองโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวราโชติกุลบุตรดีโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิธวินท์สร้อยสันเทศโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศิริชัยศรีสมบุตรโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศิริศักดิ์ศรีสมบุตรโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุตาภัทรดวงเพชรแสงโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)วัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิติศักดิ์อาจิณกิจโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิงหากุลดีถีโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสิรีวัลย์พรหมกูลโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเขมจิรานาคินชาติโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิวรัญญาปิ่นศิริโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนัญญาประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนพเก้าตรากลางโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิชยดนย์นามหาจันทร์โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัคพลอินทร์ดีเลิศโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัทรธิดาพูนสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงลิบบี้แจ้งมงคลโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวธรรมกรชวนกระโทกโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดวัดขุนก้องคณะจังหวัดบุรีรัมย์