รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๔๒๒๖ - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย นครราชสีมา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 202 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุพันนาโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐนัยแสงนวลโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
3ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐพรแสนวันดีโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐภัทรยักขะลาโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเด่นดนัยแก้วสัยสังข์โรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายตรีภพอุดมสุขโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนพรหินโมโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธันยพรเสนาเงินโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรพลไชยนอกโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรรณปพรผลนอกโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์มะลาโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุกันยาสีพาชัยโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอลงกรณ์ตะไวไธสงโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจตุรเทพรุ่งเป้าโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชัมพูนุทมอไธสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยวัฒน์เฉื่อยนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชินดนัยโรจน์รักษ์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิชากรผินนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนายุตเฉื่อยนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธันวาใจชอบสันเทียะโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนัธทพงษ์จันวิเศษโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปวริศรคิดถูกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรพันธศรีโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพราวลดาคงธนกฤตกรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญาเขียวนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิณรภัทรจันทะปะขาวโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงแพรวรุ่งยันไธสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาคินแทนรินทร์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัชรอาสน์เลขสันเทียะโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิลาสินีมิตนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิทธิพงษ์ปัดไธสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุทธินัยริมไธสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอธิศาศิริโภคานนท์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอินทิพรพรีพรมโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรสินพรมดวงโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยากรยิ่งยวดโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชุติกาญจน์พันธ์ภูมิโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐณิชาห้วยนอกโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัชรพลแผ่นศิลาโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวราเมธโพยนอกโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรายุทธโพยนอกโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลชนกเจริญมาโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษณพลสว่างภพโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายก้องภพศรีบุญเรืองโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธิดารัตน์ไปนาโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปริตราประพฤตินอกโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปวริศหลุมเจริญภักดีโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรมูลตรีประถมโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัทรพงษ์พวงพลอยโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวนิดาวิมุกตะลพโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา