รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๔๒๒๖ - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย นครราชสีมา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 202 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุพิชชาโพธิจักร์โรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกัปตันอันทพิมพ์โรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัชวงษ์กองเงินนอกโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพนธ์สีกลมโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพลลือคำงามโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัญญากรบุญมาหล้าโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศ์ศุลีศิลปวงศธรโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิริยกรศรีษะนอกโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพลโกศลโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทรธิดาเขียนนอกโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิศวกรสร้างนาโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกฤตเบญจมาศโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุพันนาโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐนัยแสงนวลโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐพรแสนวันดีโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐภัทรยักขะลาโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเด่นดนัยแก้วสัยสังข์โรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายตรีภพอุดมสุขโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนพรหินโมโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธันยพรเสนาเงินโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรพลไชยนอกโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรรณปพรผลนอกโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์มะลาโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุกันยาสีพาชัยโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอลงกรณ์ตะไวไธสงโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชาคริตโคตรนาลาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวชิรปราการดงแสนแก้วโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจีระวรรณปรางค์ปรุโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐธิดาเปลื้องไธสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปาริชาติกลางสุพรรณ์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอิมผการ์สวาสดีโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัฐวุฒิแดงสีโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศ์กรบุญถมโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาณัททิพพูสังข์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปรเมษฐ์เทียนภูงาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปริญญาราชาวังโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุณยวีร์แสงจักร์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงผกามาศมาตชัยเคนโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศกรยันไธสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศ์พิพัฒน์โทหล้าโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์นภัสทานนท์นอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวีรภัทรผินนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวีระวัฒน์สีมานนท์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิการณ์เอี่ยมศรีโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรธัชเย็นไธสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรจิราจำเริญโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจตุรเทพรุ่งเป้าโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชัมพูนุทมอไธสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยวัฒน์เฉื่อยนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชินดนัยโรจน์รักษ์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา