รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๔๒๒๖ - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย นครราชสีมา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 202 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกัปตันอันทพิมพ์โรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัชวงษ์กองเงินนอกโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชาคริตโคตรนาลาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพนธ์สีกลมโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวชิรปราการดงแสนแก้วโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพลลือคำงามโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัญญากรบุญมาหล้าโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศ์ศุลีศิลปวงศธรโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิริยกรศรีษะนอกโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพลโกศลโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิศวกรสร้างนาโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกฤตเบญจมาศโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุพันนาโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐนัยแสงนวลโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐภัทรยักขะลาโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเด่นดนัยแก้วสัยสังข์โรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายตรีภพอุดมสุขโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรพลไชยนอกโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์มะลาโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอลงกรณ์ตะไวไธสงโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัฐวุฒิแดงสีโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศ์กรบุญถมโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปรเมษฐ์เทียนภูงาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศกรยันไธสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศ์พิพัฒน์โทหล้าโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวีรภัทรผินนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวีระวัฒน์สีมานนท์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุรธัชเย็นไธสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจตุรเทพรุ่งเป้าโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยวัฒน์เฉื่อยนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชินดนัยโรจน์รักษ์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนายุตเฉื่อยนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธันวาใจชอบสันเทียะโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนัธทพงษ์จันวิเศษโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปวริศรคิดถูกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรพันธศรีโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาคินแทนรินทร์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัชรอาสน์เลขสันเทียะโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิทธิพงษ์ปัดไธสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุทธินัยริมไธสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิติวัฒน์เทินสะเกตโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรายุแพงไธสงโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชญานนท์ชิดซ้ายโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธวัชชัยชัยโคตรโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบุญฤทธิ์ทบศรีโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยุทธพงษ์แหลมไธสงโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรรวีประจิตโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษกรอินทราโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคุณานนต์อาจสามารถโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณรงค์ศักดิ์กองทองนอกโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา