รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๔๒๒๖ - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย นครราชสีมา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 202 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกชพรจอดนอกโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกพรคัทจิตโรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกวรรณปะนะภูเตโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลชนกเจริญมาโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรรณิการ์ประทุมคำโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรรวีประจิตโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษกรอินทราโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษณพลสว่างภพโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญณัทสงนอกโรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่นวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาณัฐคงนอกโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาณัฐสาระบุตรโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาณัททิพพูสังข์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาภัคโพธิ์ศรีโรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกัปตันอันทพิมพ์โรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลญาวงษ์วิจิตรโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลยรัตน์ทิพย์คูนอกโรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลย์กมลทันไธสงโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิติวัฒน์เทินสะเกตโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายก้องภพศรีบุญเรืองโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
20ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคุณานนต์อาจสามารถโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจตุรเทพรุ่งเป้าโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจรรยพรพะนะลาภโรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรินช่างเกวียนโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทร์เพ็ญห้อยไธสงโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรสินพรมดวงโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุพันนาโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรายุแพงไธสงโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิโรจน์ทูลไธสงโรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจีระวรรณปรางค์ปรุโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชญานนท์ชิดซ้ายโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญานินท์เอี่ยมนอกโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชนะชัยกันนิยมโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชนะพลผำนอกโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชนะพลใจทนโรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนิสราพัฒนแสงโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยากรยิ่งยวดโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัชวงษ์กองเงินนอกโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชัมพูนุทมอไธสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยวัฒน์เฉื่อยนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชาคริตโคตรนาลาโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชินดนัยโรจน์รักษ์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชุติกาญจน์พันธ์ภูมิโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐนกรนิยมพันธ์โรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐิติวุฒิโทนโคกสูงโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณรงค์ศักดิ์กองทองนอกโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐณิชาห้วยนอกโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐธิดาเปลื้องไธสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐนัยแสงนวลโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐพรแสนวันดีโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพรจันทร์หอมโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา