รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๔๒๒๖ - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย นครราชสีมา

แสดง 1 ถึง 50 จาก 202 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัชวงษ์กองเงินนอกโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพนธ์สีกลมโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพลลือคำงามโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัญญากรบุญมาหล้าโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศ์ศุลีศิลปวงศธรโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิริยกรศรีษะนอกโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพลโกศลโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทรธิดาเขียนนอกโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิศวกรสร้างนาโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกฤตเบญจมาศโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุพันนาโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐนัยแสงนวลโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐพรแสนวันดีโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐภัทรยักขะลาโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเด่นดนัยแก้วสัยสังข์โรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายตรีภพอุดมสุขโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนพรหินโมโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธันยพรเสนาเงินโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรพลไชยนอกโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรรณปพรผลนอกโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์มะลาโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุกันยาสีพาชัยโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอลงกรณ์ตะไวไธสงโรงเรียนบ้านกระทุ่มรายวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาณัฐคงนอกโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาณัฐสาระบุตรโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลย์กมลทันไธสงโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจษฏาเฉลี่ยกลางโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนฤนาถแง่มสุราชโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนัทธ์หทัยมหาครโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายประชาวิวรรณรัมย์โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิยพัทธ์คงนอกโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญาภายงยืนโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโยธาสีดาวงษ์โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุจิรดาอ่วมอ่ำโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิภาวรรณคะรุนรัมย์โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีรเดชบุญลือโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภวัฒน์อ่องเงินโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเสฏฐวุฒิเศษลือโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอดิศักดิ์คำโสมโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอติคุณสร้อยนอกโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอพัชรพรแผ่นศิลาโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลญาวงษ์วิจิตรโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชนะพลผำนอกโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนิสราพัฒนแสงโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐิติวุฒิโทนโคกสูงโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพรจันทร์หอมโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทักษอรจันหอมโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนนทพัทธ์อาษานอกโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนันทิพัฒน์เขียวนอกโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภณิดาบุญภาโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา