รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๔๒๒๖ - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย นครราชสีมา

แสดง 151 ถึง 200 จาก 202 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
151ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตใจดีโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
152ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุญญิสาแก้วหนองแสงโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
153ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรกมลข้อนอกโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
154ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัษฎายุธปะกิระเสโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
155ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลชนกเจริญมาโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
156ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษณพลสว่างภพโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
157ประถมศึกษาป.๔เด็กชายก้องภพศรีบุญเรืองโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
158ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธิดารัตน์ไปนาโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
159ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปริตราประพฤตินอกโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
160ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปวริศหลุมเจริญภักดีโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
161ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรมูลตรีประถมโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
162ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัทรพงษ์พวงพลอยโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
163ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวนิดาวิมุกตะลพโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
164ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวันทันยาอุทัยแสงโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
165ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภกานต์ศรีรัตนพันธ์โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
166ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุชิตแก้วกลุ่มโรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยมวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
167ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญณัทสงนอกโรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่นวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
168ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัชรวัฒน์ช่วยนาโรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่นวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
169ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภโชติแพนไธสงโรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่นวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
170ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปุญญรัตน์ใจดีโรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
171ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชระพรมนันท์โรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
172ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศรัยฉัตรอยู่ยังโรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
173ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลยรัตน์ทิพย์คูนอกโรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
174ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิโรจน์ทูลไธสงโรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
175ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐนกรนิยมพันธ์โรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
176ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐภัทรปราบวิชิตโรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
177ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงดวงจันทร์กล้าหาญโรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
178ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัญญากรทิพย์คูนอกโรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
179ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์ลภัสอุทุมพิสัยโรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
180ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรากรขุนพิทักษ์โรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
181ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศักรินทร์มิ่งจำปาโรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
182ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิรินทร์ภิชาภู่บุญโรงเรียนบ้านฝาผนังวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
183ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจรรยพรพะนะลาภโรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
184ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจษมาพันธ์จันทร์หล่มโรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
185ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเตชะพิทย์จันเสริมโรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
186ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิชญาดาแปะปัสสาโรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
187ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอาทิตย์เทพจิตรโรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
188ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิชญะสมน้อยโรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
189ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพัฒน์พะนะลาภโรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
190ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัชชานนท์ปัสสาโรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
191ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอดิภาเพชรประไพโรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
192ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาภัคโพธิ์ศรีโรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
193ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเพื่อแผ่นดินมีสวาทนอกโรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
194ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวริศราวิไลรัตน์โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
195ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกพรคัทจิตโรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
196ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกวลินแทนแดงโรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
197ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชนะพลใจทนโรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
198ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนัฐพงศ์นิวัฒนุวงค์โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
199ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาคินสนกันหาโรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา
200ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิทวัสคะเรรัมย์โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็กที่พักสงฆ์บ้านวันชาติคณะจังหวัดนครราชสีมา