รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดนครราชสีมา ภาค ๑๑
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๔๒๒๖ - โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย นครราชสีมา

แสดง 51 ถึง 100 จาก 202 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
51ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิชากรผินนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
52ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนายุตเฉื่อยนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
53ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธันวาใจชอบสันเทียะโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
54ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนัธทพงษ์จันวิเศษโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
55ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปวริศรคิดถูกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
56ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรพันธศรีโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
57ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพราวลดาคงธนกฤตกรโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
58ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญาเขียวนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
59ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิณรภัทรจันทะปะขาวโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
60ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงแพรวรุ่งยันไธสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
61ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาคินแทนรินทร์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
62ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัชรอาสน์เลขสันเทียะโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
63ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิลาสินีมิตนอกโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
64ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิทธิพงษ์ปัดไธสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
65ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุทธินัยริมไธสงโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
66ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอธิศาศิริโภคานนท์โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
67ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอินทิพรพรีพรมโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยาวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
68ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรรณิการ์ประทุมคำโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
69ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิติวัฒน์เทินสะเกตโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
70ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรายุแพงไธสงโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
71ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชญานนท์ชิดซ้ายโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
72ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธวัชชัยชัยโคตรโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
73ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญญรัตน์พนมรัตนะศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
74ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบุญฤทธิ์ทบศรีโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
75ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรรณทิพาปุราสคึงโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
76ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพชรไพลินนาเจริญโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
77ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยุทธพงษ์แหลมไธสงโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
78ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเยาวภาปัดตังทานังโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
79ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกวรรณปะนะภูเตโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
80ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรรวีประจิตโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
81ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษกรอินทราโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
82ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคุณานนต์อาจสามารถโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
83ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณรงค์ศักดิ์กองทองนอกโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
84ประถมศึกษาป.๕เด็กชายต้นกล้าเตือนศรีโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
85ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพัฒน์เปรี่ยมพิมายโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
86ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวัตน์ไชยสงโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
87ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัชรพลทิพมาตย์โรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
88ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพัฒน์เย็นไธสงโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
89ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูพิพัฒน์นิธิกุลชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
90ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรัญธิดาเยี่ยมไธสงโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
91ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงลลิตาภู่ถนนนอกโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
92ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวนิดากล้าหาญโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
93ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัชยาช่างเกวียนโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
94ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวัชรากรแก้วระหันโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
95ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิลาพัชรเบื้องไธสงโรงเรียนบ้านหนองแวงวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
96ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาณัฐคงนอกโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
97ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาณัฐสาระบุตรโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
98ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลย์กมลทันไธสงโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
99ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจษฏาเฉลี่ยกลางโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา
100ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนฤนาถแง่มสุราชโรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนินวัดศรีอัมพรคณะจังหวัดนครราชสีมา