รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๒๐๓๘ - โรงเรียนบ้านแก้งนาง
ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง มุกดาหาร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 71 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกรบุญช่วงโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายโกสินธุ์ศรีบัวเทพโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญลักษณ์เศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชานนท์ศิริทานโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปฎิภาณอุปสารโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปารินทร์ชาวดงโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวิทวัสชูสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิติกาญจน์พิกุลหอมโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพัชรญาปิตะหันต์โรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐณิชารายพิมายโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฤทธิชัยศรีบัวเทพโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนนทวัฒน์วงค์กระโซ่โรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวิภาวดีไชยเพชรโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรรัมภารจนาโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุชิตโซ่เมืองแซะโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาณัฐรัตนวิจิตรโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกาญจนาภรณ์อังคะฮาดโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงแก้วจันทะคันทาโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขอบฟ้าแสนสุริวงค์โรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจันทร์วลัยเหลือศิริโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรัชญาจันทร์หอมโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรัชญาเชื้อคำฮดโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฉกาจเชื้อคำฮดโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฉัตรชัยสกุลแพงโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฏฐิดากุณารักษ์โรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายดุสิทธิ์วิทยาพรโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเตชินท์ปะนาทังโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนพนธ์มูนทันโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรสาระจิตต์โรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธรรมธรละบาเลิศโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธวัชชัยสิทธิโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทร์ทีเขียวโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรวัฒน์สายสร้อยโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนพศักดิ์ปิตะหันต์โรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันทนาเจริญพรโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิติภูมิยางงามโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรีชารักษาเสริมโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพนมกรอุประโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัทรธิดาชาวดงโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาสกรพ่อนามแดงโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมะปรางสาธิตโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเมฆาโซ่เมืองแซะโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเมย์ชยาภรณ์จันดีโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรามิลวงศุภาโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรดาภารายพิมายโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรรณวิสาบุริสานังโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัชราเดชบุญจริงโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวันนิสาจันมาลาโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิรวิชญ์มาตรวิเศษโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภกิตติ์ชาวดงโรงเรียนบ้านแก้งนางวัดแก้งนางคณะจังหวัดมุกดาหาร