รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๒๐๓๖ - โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์
ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย มุกดาหาร

แสดง 1 ถึง 50 จาก 50 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชัชชัยปากหวานโรงเรียนบ้านป่าแดงวัดไขแสงคณะจังหวัดมุกดาหาร
2มัธยมศึกษาม.๓นายเขมทัตบุญมาโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปริญญานารีนุชโรงเรียนบ้านป่าแดงวัดไขแสงคณะจังหวัดมุกดาหาร
4มัธยมศึกษาม.๓นายสินทกรอุคำโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศกรพันหลาโรงเรียนบ้านป่าแดงวัดไขแสงคณะจังหวัดมุกดาหาร
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภินันท์เชื้อนิลโรงเรียนบ้านป่าแดงวัดไขแสงคณะจังหวัดมุกดาหาร
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเอวิตรายืนยงโรงเรียนบ้านป่าแดงวัดไขแสงคณะจังหวัดมุกดาหาร
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเจษฎาคำพิลาโรงเรียนบ้านหนองสระพังวัดโนนเจริญคณะจังหวัดมุกดาหาร
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชิติพัทธ์ดีพลงามโรงเรียนบ้านหนองสระพังวัดโนนเจริญคณะจังหวัดมุกดาหาร
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายถิรวุษิปากหวานโรงเรียนบ้านหนองสระพังวัดโนนเจริญคณะจังหวัดมุกดาหาร
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพัฒน์อุคำโรงเรียนบ้านหนองสระพังวัดโนนเจริญคณะจังหวัดมุกดาหาร
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสมพงษ์ทับแสงโรงเรียนบ้านหนองสระพังวัดโนนเจริญคณะจังหวัดมุกดาหาร
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลยรัตน์สุภาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองสระพังวัดโนนเจริญคณะจังหวัดมุกดาหาร
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรภัทรสินปรุโรงเรียนบ้านหนองสระพังวัดโนนเจริญคณะจังหวัดมุกดาหาร
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจิรวัตรแสนทวีสุขโรงเรียนบ้านหนองสระพังวัดโนนเจริญคณะจังหวัดมุกดาหาร
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนวัฒน์เรขาวรรณโรงเรียนบ้านหนองสระพังวัดโนนเจริญคณะจังหวัดมุกดาหาร
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปริวัตรคนเพียรโรงเรียนบ้านหนองสระพังวัดโนนเจริญคณะจังหวัดมุกดาหาร
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงลัดดาวัลย์เดชสองแพรกโรงเรียนบ้านหนองสระพังวัดโนนเจริญคณะจังหวัดมุกดาหาร
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรภัทรรสจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสระพังวัดโนนเจริญคณะจังหวัดมุกดาหาร
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุจินดาคำภูมีโรงเรียนบ้านหนองสระพังวัดโนนเจริญคณะจังหวัดมุกดาหาร
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุธิดาคำแสนโรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญฤมลเกลาเกลี้ยงโรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชิณดนัยอุคำโรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐณิชาสุวรรณเวชโรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพลวงษ์เทราชโรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญชนกทาคำวงษ์โรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเพ็ญพิชชารูปเหมาะโรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวุฒิกรปากหวานโรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพรรษาช่างชัยโรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกวรรณรูปเหมาะโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชินณกรหนูจิตรโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐกิตต์อุคำโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรเทพรัตนพันธ์โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีระภัทรอังคะเพ็ชรโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนนทวัฒน์หนูจิตรโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาลิตานาโสกโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรธีราอุคำโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทรวดีพำนักโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาสกรสลางสิงห์โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวัชราพรเวฬุวนารักษ์โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิภาดารูปเรี่ยมโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฏฐณิชารูปเรี่ยมโรงเรียนบ้านนาหลวง๒วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงดวงกมลรูปเรี่ยมโรงเรียนบ้านนาหลวง๒วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไพรโรจน์เทศประสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาหลวง๒วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรังสรรค์อุคำโรงเรียนบ้านนาหลวง๒วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรพรรดิวรรณกูลโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงผกาวรรณพรมขันท์โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
48ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรรณนิภาบุดดีหงษ์โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรพีพันธ์กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรรณลภเลิศแหละโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร