รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดมุกดาหาร ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๔๒๐๓๖ - โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์
ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย มุกดาหาร

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกันตพงศ์บุญมั่นโรงเรียนบ้านป่าแดงวัดไขแสงคณะจังหวัดมุกดาหาร
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธรรมวัฒน์พนมภูมิโรงเรียนบ้านป่าแดงวัดไขแสงคณะจังหวัดมุกดาหาร
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปิยวัฒน์ไชยเพชรโรงเรียนบ้านป่าแดงวัดไขแสงคณะจังหวัดมุกดาหาร
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัชรากรยืนยงโรงเรียนบ้านป่าแดงวัดไขแสงคณะจังหวัดมุกดาหาร
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสินีนาฏแก้วบุญเรืองโรงเรียนบ้านป่าแดงวัดไขแสงคณะจังหวัดมุกดาหาร
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุภัทรษรวงค์ชาโรงเรียนบ้านป่าแดงวัดไขแสงคณะจังหวัดมุกดาหาร
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติศักดิ์รัตนพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองสระพังวัดโนนเจริญคณะจังหวัดมุกดาหาร
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจุฑามณีอาจแก้วโรงเรียนบ้านหนองสระพังวัดโนนเจริญคณะจังหวัดมุกดาหาร
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยอนันต์จันปุ่มโรงเรียนบ้านหนองสระพังวัดโนนเจริญคณะจังหวัดมุกดาหาร
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรวัฒน์ไชยปัญญาโรงเรียนบ้านหนองสระพังวัดโนนเจริญคณะจังหวัดมุกดาหาร
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงประกายมาตย์ชุมศรีโรงเรียนบ้านหนองสระพังวัดโนนเจริญคณะจังหวัดมุกดาหาร
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัทรลภาพละศูนย์โรงเรียนบ้านหนองสระพังวัดโนนเจริญคณะจังหวัดมุกดาหาร
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูมิภัทรเรขาวรรณโรงเรียนบ้านหนองสระพังวัดโนนเจริญคณะจังหวัดมุกดาหาร
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฉัตรปวีณ์โถนอำคาโรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐกานต์จันทร์สระน้อยโรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพงษ์ทองใบโรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพีชญาภาสินประสาทโรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิมนรัตน์ไชยรักษ์โรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอภัสราบุตรจินดาโรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอัจฉรานัทธีเจริญโรงเรียนบ้านบะวัดศรีวิชัยคณะจังหวัดมุกดาหาร
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติภพรูปเรี่ยมโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงแก้วกัลญาคุณสุทธิ์โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวัฒน์แก้วดีโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวัฒน์พรประสิทธิ์โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัณทนาชื่นชมโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทิพวรรณชื่นชมโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนชพรพิมาลัยโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนันทพงศ์พิมาลัยโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงบุษราสุทธิพันธ์โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
30ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปิยฉัตรนุยพูนโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมนัสนันท์จันดีโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรัญญานารีนุชโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีรภาพจันทร์ปุ่มโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภโชคแก้วดีโรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุปรานีโคตรศักดิ์โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษฎากาลบุญโรงเรียนบ้านนาหลวง๒วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนากานต์เทศประสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาหลวง๒วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนนท์กานต์วงษ์อนันต์โรงเรียนบ้านนาหลวง๒วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงบัณฑิตาไชยกาศโรงเรียนบ้านนาหลวง๒วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรปรัชญ์เข็มพันธ์โรงเรียนบ้านนาหลวง๒วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิรพัฒน์ติ๊บแก้วโรงเรียนบ้านนาหลวง๒วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอัครเดชรูปคมโรงเรียนบ้านนาหลวง๒วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัลย์สุดาคำพาโรงเรียนบ้านอุ่มไผ่วัดสว่างคณะจังหวัดมุกดาหาร