รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๐๐๗๙ - โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม
ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 393 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นางสาวชิตยาภรณ์โยนอกโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวณัฐธิดากลำเงินโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
3มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐพลไก่แก้วโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4มัธยมศึกษาม.๖นายทักษ์ดนัยจันทำโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธิติมาไก่แก้วโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6มัธยมศึกษาม.๖นายพงษ์นรินทร์ศรีกะชาโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวมณีรัตน์ล้วนตะคุโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
8มัธยมศึกษาม.๖นางสาววราภรณ์ห้อยพรมราชโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศรัณยาเนตรสว่างโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10มัธยมศึกษาม.๖นางสาวศิริวรรณ์ทองมนต์โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
11มัธยมศึกษาม.๖นายสุภาพัฒน์ทองมนต์โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
12มัธยมศึกษาม.๖นายอมรเทพทองบางโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
13มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกนิษฐาไชยสวัสดิ์โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
14มัธยมศึกษาม.๕นายกรกชบุญร่วมโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
15มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกันญารัตน์พนารินทร์โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
16มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกันตนาสาระวัลย์โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
17มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกานต์สินีจิตรักษ์โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
18มัธยมศึกษาม.๕นายขจรยศตวนบุตรโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
19มัธยมศึกษาม.๕นายจีรวัฒน์สมศรีโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจีระวรรณมนตรีพิลาโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
21มัธยมศึกษาม.๕นายเจษฎาเกตุพรมโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
22มัธยมศึกษาม.๕นายฉัตรมงคลแสนจันทร์โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
23มัธยมศึกษาม.๕นายชาติชายพงษ์วันโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24มัธยมศึกษาม.๕นายฐาปกรณ์สุขคุณโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
25มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐภณโสพันธ์โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
26มัธยมศึกษาม.๕นายธนภัทรประกอบกิจโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
27มัธยมศึกษาม.๕นางสาวธัญกมลอิ่มแก้วโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28มัธยมศึกษาม.๕นางสาวธิติมาสุพรรณโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
29มัธยมศึกษาม.๕นายปารเมศโคตรนายูงโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
30มัธยมศึกษาม.๕นางสาวผนิตาแก้วลอยโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
31มัธยมศึกษาม.๕นายภาคภูมิชมเมืองโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
32มัธยมศึกษาม.๕นายภานุวัฒน์ดวงมณีโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
33มัธยมศึกษาม.๕นายราชศักดิ์สมพันธ์โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
34มัธยมศึกษาม.๕นายรุจิภาสยอดจักร์โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
35มัธยมศึกษาม.๕นางสาวละอองดาวมะปรางโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
36มัธยมศึกษาม.๕นายวชรพลสุภาพโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
37มัธยมศึกษาม.๕นางสาวศศิพิมพ์จันทร์ดำโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
38มัธยมศึกษาม.๕นายสกุลศักดิ์ศรีละพันธ์โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
39มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสมิตาทองมนต์โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
40มัธยมศึกษาม.๕นายสิทธิเดชกล้าแข็งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
41มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุชาดาคำเพ็ชรโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
42มัธยมศึกษาม.๕เด็กหญิงสุชาดาหอมหุนโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
43มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุภาวิณีกาละพัฒน์โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
44มัธยมศึกษาม.๕นายอนุรักษ์อายุวงค์โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
45มัธยมศึกษาม.๕นางสาวอมราพรเสนครามโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
46มัธยมศึกษาม.๕นายอรรถพรหุ่นเนตรโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
47มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายกฤติพงศ์สุดาโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
48มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงกวินทราดอกพองโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
49มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงกวินทิพย์ดอกพองโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
50มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงกัญญาณัฐจันทกิจโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมวัดสำโรงพลันคณะจังหวัดศรีสะเกษ