รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๐๐๖๗ - โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 248 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาณัฐคำแดงโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานต์พิชชาโพธิสารโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกิตติญาอุ่นแก้วโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกุลธิดาพิมมาศโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคเชนทร์สังขวารีโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจารุกรอุ่นแก้วโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฬาลักษณ์เกลี้ยงรสโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฎาริณีสินศิริโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนัชชาบุญมีโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนภสินธุิ์ชนะมารโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทพงศ์สุดดีโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันท์พัทธ์อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทภพนาลีคำโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิดานุชพันพินิจโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพสิษฐ์ทองบุญโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิทักษ์พลแซ่อึ้งโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาสวิชณ์อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิชุดาสายสุวรรณโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศริญญามุ่งโป้งกลางโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิชัยมีฤทธิ์โรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสิริขวัญพัลวัลโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตรีเทพสุดดีโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทิพปภาพันธ์นาโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกรศรีหมาดโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันทกาญอุ่นแก้วโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปนัสดาพันธ์ทองโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเพ็ญพิชชาอุ่นแก้วโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูพิทักษ์แซ่อึงโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศราวินเทศราชโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุจิวรรณอุ่นแก้วโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภัสสรยาวรัมย์โรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญธัญญพรทองอินทร์โรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรแหวนอาจโรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบวรรัชรอดไพรีโรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเยาวลักษณ์ไชยโชติโรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
36ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณิดาศรีวัยโรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวันดีศรีภักดิ์โรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภสัณห์ซึรัมย์โรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุวนันท์พิมูลชาติโรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
40ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเอกรัตน์เพชรล้วนโรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิฐิพงษ์โคตรมงคลโรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรรณิกามะลิสาโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตป่อยยิ้มโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปุณฑริกาลาคำโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรรษชลไชยสิทธิ์โรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัททิยามูลมณีโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวุฒิพงษ์คำโทโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศตินันท์สกุลเอี่ยมโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสินีนาฏสุพัฒผลโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
50ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลนิตย์ซ่อมทองโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ