รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๐๐๖๗ - โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 248 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรวุฒิกงศรีโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภูรินีกงศรีโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบุรินณ์เจณรากงศรีโรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรรณวิสากลางเภาโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญาภัคกล่ำทิมโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงทิพย์มณฑากำลังศิลป์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธวัชชัยกุลวุฒิโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวัศห์คลังกลางโรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงมนัสนันท์คล้ำบู่โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอัญมณีคล้ำบู่โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัณญาพัชรคำดีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมิ่งขวัญคำมีวงค์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดำรงศักดิ์คำศรีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
14มัธยมศึกษาม.๕นายชาญชัยคำสารโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
15มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุดารัตน์คำแดงโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาณัฐคำแดงโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวุฒิพงษ์คำโทโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุดาพรคำโทโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
19มัธยมศึกษาม.๔เด็กหญิงทิพย์สุดางอนสวรรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20มัธยมศึกษาม.๕นายณัฐวัฒน์งามแพงโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงโยษิตาจรเด็จโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอัจฉริยาจันคณาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
23มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐวุฒจันดาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอาริยาจันทร์ทิพย์โรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิตภาจันทร์รองโรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูวเดชจันทร์เหลืองโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิติรัตน์จินดาวัฒนกิจโรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนภสินธุิ์ชนะมารโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภินันท์ชัยชนะศรีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนนท์ชาชมราชโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภสัณห์ซึรัมย์โรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลนิตย์ซ่อมทองโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุณยาพรดวงพลโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชนัญชิดาดวงภาคโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกฤษณาดวงใจโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนนนท์ดอกพวงโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรพงษ์ดีดศรีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัสวรรณตรีสังข์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุชาดาตาขุมเหล็กโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
40มัธยมศึกษาม.๕นางสาวสุธิตาตาสีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรกานต์ติงสะโรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชนพัฒน์ถาน้อยโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพีรดาทองดีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพสิษฐ์ทองบุญโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
45มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายสุทัศน์ทองละมุลโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรกรทองละมุลโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญธัญญพรทองอินทร์โรงเรียนบ้านกระหวันวัดกระหวันคณะจังหวัดศรีสะเกษ
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทีปกรทองเฟื่องโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอดิวัฒน์ทองแสงโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฎฐกิตติ์ทาทองโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ