รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๐๐๖๗ - โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ

แสดง 1 ถึง 50 จาก 248 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเคซีอุปคำโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเจตสุภาปริญาณโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพชรวิไลใจชอบโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรวุฒิกงศรีโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิวิชญ์สะใบโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุณยาพรดวงพลโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพูนลาภเพชรล้วนโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภูรินีกงศรีโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูวเดชจันทร์เหลืองโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรรณวิสากลางเภาโรงเรียนบ้านเดื่อวัดบ้านเดื่อคณะจังหวัดศรีสะเกษ
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรรณิกามะลิสาโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตป่อยยิ้มโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปุณฑริกาลาคำโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรรษชลไชยสิทธิ์โรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัททิยามูลมณีโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวุฒิพงษ์คำโทโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศตินันท์สกุลเอี่ยมโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสินีนาฏสุพัฒผลโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลนิตย์ซ่อมทองโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกันยกรสุฤทธิ์โรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงคณิศรเผื่อแผ่โรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนนนท์ดอกพวงโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพนาวงค์เสนาโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุดาพรคำโทโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิระเดชบุญธรรมโรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอาริยาจันทร์ทิพย์โรงเรียนบัานกันจดวัดกันจดคณะจังหวัดศรีสะเกษ
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาณัฐคำแดงโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานต์พิชชาโพธิสารโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกิตติญาอุ่นแก้วโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกุลธิดาพิมมาศโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคเชนทร์สังขวารีโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจารุกรอุ่นแก้วโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฬาลักษณ์เกลี้ยงรสโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฎาริณีสินศิริโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนัชชาบุญมีโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนภสินธุิ์ชนะมารโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทพงศ์สุดดีโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
38ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันท์พัทธ์อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทภพนาลีคำโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิดานุชพันพินิจโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพสิษฐ์ทองบุญโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิทักษ์พลแซ่อึ้งโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาสวิชณ์อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
44ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิชุดาสายสุวรรณโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศริญญามุ่งโป้งกลางโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
46ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิชัยมีฤทธิ์โรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสิริขวัญพัลวัลโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตรีเทพสุดดีโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทิพปภาพันธ์นาโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกรศรีหมาดโรงเรียนบ้านจะเนียววัดจะเนียวคณะจังหวัดศรีสะเกษ