รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๐๐๖๗ - โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ

แสดง 201 ถึง 248 จาก 248 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
201มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทินภัทรออสันเทียะโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
202ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกวินทิตาประดับสุขโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
203มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงทิพย์มณฑากำลังศิลป์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
204ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกษมณีเทศแจ่มโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
205มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนบูรณ์วิชาเพลงโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
206ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวุฒิสิงหะชาติโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
207มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธันยธรณ์สติโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
208ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงดารุณีพรมวงค์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
209มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนันทภพแก้ววิชัยโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
210ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัสวรรณตรีสังข์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
211มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปชาบดีเรือนรอบโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
212ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิชชาพรศรีหนองโคตรโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
213มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปนิตาทาประจิตรโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
214ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพีรดาทองดีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
215มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงประดับเดือนบุญทองโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
216ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัญญาสุทธสินโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
217มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปาณิสราเกษคำโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
218ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิยะดาบุญเรืองศรีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
219มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพันชนะอยู่เย็นโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
220ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิรประภาพงษ์วันโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
221มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภาคินปิ่นขุนทดโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
222ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสิรยากรอ่อนสวรรค์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
223ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิตภาจันทร์รองโรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
224มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรักชาติเกษอินทร์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
225ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชิษณุพงษ์พุฒพันธ์โรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
226มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรินรดาเทียมจิตรโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
227ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลพุฒพันธ์โรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
228มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวทัญญูแก้วธรรมโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
229ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวัศห์คลังกลางโรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
230มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวรโชติศรีเลิศโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
231ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธิติมาแสงทองโรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
232มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุกัญญาโถมสันเทียะโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
233ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนพวรรณสีหาโรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
234มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุขสันต์ศรีโพธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
235ประถมศึกษาป.๖เด็กชายบุรินณ์เจณรากงศรีโรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
236มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุพรรษาแก้วกัณหาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
237ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุวิชาไชยชาติโรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
238มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนุวัฒน์แก้วสุดโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
239ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิติศักดิ์อบอุ่นโรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
240ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทราภาทุมชะโรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
241ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิติรัตน์จินดาวัฒนกิจโรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
242ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปราชญาวดีสุรภีย์โรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
243ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรวิพลอารมณ์โรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
244ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรุ่งนภาบัวระภาโรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
245ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรกานต์ติงสะโรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
246ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภกิตติ์เกษคำโรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
247ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศุภลักษณ์พวงแก้วโรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ
248ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัฎฐากรณ์พงษ์วันโรงเรียนบ้านระหารวัดระหารคณะจังหวัดศรีสะเกษ