รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดศรีสะเกษ ภาค ๑๐
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๔๐๐๖๗ - โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ

แสดง 151 ถึง 200 จาก 248 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
151มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐภัทรสัมพันธ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
152ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนกฤตอาจภักดีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
153มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงดวงกมลแซ่อึ้งโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
154ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธัญพิสิษฐ์แสงจันทร์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
155มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงทิพยสุดานามมูลน้อยโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
156ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรพงษ์ดีดศรีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
157มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทีปกรทองเฟื่องโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
158ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรศักดิ์วรรณยุทธ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
159มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปวรปรัชญ์อุ่นแก้วโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
160ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนนท์ชาชมราชโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
161มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศกรณ์โก่งสอนโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
162ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรรทิชาบุญมาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
163มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีระพงษ์ผิวงามโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
164ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิชญาภัคกล่ำทิมโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
165มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภานุวัฒน์ทุมจันทร์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
166ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภัทรกรทองละมุลโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
167มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวายุภัสเลิศศรีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
168ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมิ่งขวัญคำมีวงค์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
169มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศิริวรรณสมหวังโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
170ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุ่งนภาศรีทองโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
171มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสัณหพจน์ห่วงยกโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
172ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศธรอุ่นแก้วโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
173มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุทธิพจน์ศรียะพันธ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
174ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวันวิสาข์โพธิ์กระสังข์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
175มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุภนิดามะปรางค์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
176ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีระภัทรศรีภักดิ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
177มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุรสาธรรมมาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
178ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีระศักดิ์ทิพย์สมบัติโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
179มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเสฎฐวุฒิศรีโพธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
180ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศักดิ์ชัยนันทสิงห์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
181มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอชิรญาอาทิตย์ตั้งโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
182ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสมัชญ์ปัดถาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
183มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอดิวัฒน์ทองแสงโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
184ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสหัสวรรษอยู่เจริญโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
185มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรจิราผ่องแผ้วโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
186ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชาวดีธรรมมาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
187มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรปรียาสีสะอาดโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
188ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุภัทรศรีครามโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
189มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรพิณเส็งประโคนโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
190ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุวนันท์อุ่นแก้วโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
191มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิตรภานุโสมสัยโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
192ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนาวินผิวอ่อนโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
193มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชนพัฒน์ถาน้อยโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
194ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิญญาศรีโพธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
195มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชนัญชิดาดวงภาคโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
196ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภินันท์ชัยชนะศรีโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
197มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐชัยแสนมหาไชยโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
198ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรนลินมะลิสาโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
199มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐพงษ์อุ่นแก้วโรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ
200ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอัญมณีคล้ำบู่โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยวัดโพธิ์น้อยคณะจังหวัดศรีสะเกษ